Legislatia in vigoare

line_separator

Februarie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

line_separator
line_separator


line_sep

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a aprobat prin Hotărârea nr. 32 / din 06.12.2018 organizarea şi desfăşurarea fără taxă a cel putin un curs gratuit anual, cu minim 6 credite EMC prin filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România


Reguli de creditare a cursurilor EMC: Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.

Creditarea cursurilor de EMC:

a) Pentru o ora de curs se acordă 1 credit EMC. Pe durata unei zile de curs se pot obţine maxim 6 credite EMC.

b) Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se pot acorda maxim 15 credite EMC ( 3 zile de curs )

c) Pentru cursurile cu aplicaţii practice se pot acorda maxim 18 credite EMC ( 3 zile de curs ) Download Hotararea Nr. 32 - 2018


line_sep

HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România


EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1068 din 18 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin. (6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:
ART. I
Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR, care exercită profesia de soră medicală sau de oficiant medical, au obligaţia de a plăti lunar cotizaţia de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă)."

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
Prin excepţie de la prevederile art. 1, au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru în cuantum de 120 lei/an următoarele categorii de membri:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele, asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care nu exercită profesia sau care exercită profesia în baza unui contract de voluntariat;

b) membrii şi membrii asociaţi ai OAMGMAMR care se află în situaţia suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, dacă nu solicită suspendarea calităţii de membru;

c) asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali, precum şi surorile medicale şi oficianţii medicali care sunt pensionari, nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru, respectiv de membru asociat al OAMGMAMR."

3. Articolele 3 şi 4 se abrogă.
4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Plata cotizaţiei este în cuantum de 10 lei /lună, urmând ca regularizarea până la nivelul prevăzut la alin. (1) să se facă după depunerea declaraţiei anuale de venituri la Administraţia Finanţelor Publice."

5. La articolul 8, litera f) se abrogă.
6. La articolul 8, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) taxa de participare la cursurile/manifestările ştiinţifice organizate de către OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii este în cuantum de maximum 50 de lei/participant şi include şi taxa de certificare.
în cazul cursurilor pentru care nu se percepe taxă de participare nu se va percepe nici taxă de certificare;"

7. La articolul 8, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
"j) taxa de certificare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice organizate de către furnizorii de educaţie medicală continuă, alţii decât cei prevăzuţi la lit. g), este de 30 lei/participant."

ART. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte

Bucureşti, 6 decembrie 2018.
Nr. 34.

 Download Hotararea Nr. 34 - 2018


line_sep

ANUNŢ
În atenţia membrilor OAMGMAMR GALAŢI


Vă informăm că documentele solicitate de dumneavoastră se întocmesc şi se eliberează de către conducerea Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul instituţiei.

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017 Download HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.


Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog

Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

NORME
de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali


 Download HOTĂRÂRE Nr. 942 din august 2017


line_sep

NOUTĂŢI PRIVIND REATESTAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE A ASISTENŢILOR MEDICALIAvând în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 19 iunie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. I. -

Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"

Art. 1. -
(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puţin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii."

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"
(11) În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual şi/sau certificatului de membru, după caz."

3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"
(3) Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar de înscriere care va conţine următoarele documente:
a) cerere solicitare reatestare (anexa nr. 10);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de membru, după caz;
d) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale;
e) certificat de sănătate fizică şi psihică;
f) documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz."
4. Articolul 11 se abrogă.
5. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"

Art. 2. -

Se consideră continuitate în activitatea profesională:

a) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membri ai OAMGMAMR;

b) activitatea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt angajaţi ai OAMGMAMR sau care sunt membri în Consiliul judeţean/municipiului Bucureşti, Biroul Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti sau în Biroul executiv al OAMGMAMR;

c) perioada în care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

d) perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, însumat pe o perioadă de maximum 5 ani;

e) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

f) perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării."

6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din:
a) preşedinte: un membru al Biroului Consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti;
b) membri:
- şeful Departamentului de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, după caz;
- câte un reprezentant al comisiilor de specialitate din filiala OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidaţilor, după caz;
c) secretarul comisiei."

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 4. -
Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:
- are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
- are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
- are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;
- se va efectua în unităţi sanitare stabilite de preşedinţii filialelor OAMGMAMR;
- va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul- şef din unitatea respectivă;
- se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
- evidenţa orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj individual, validat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea gazdă (anexa nr. 11);
- evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-81, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;
- punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
- în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:
- constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
- punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
- tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie profesională continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;
- comisia de reatestare elaborează cel puţin 2 variante de test-grilă pentru fiecare specialitate pentru care se organizează examen, din care unul dintre candidaţi va extrage o variantă cu întrebări pentru proba teoretică respectivă;
- testul-grilă se susţine în prezenţa comisiei de reatestare şi va fi corectat şi semnat de către toţi membrii comisiei; - întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
- se susţine numai după promovarea stagiului practic;
- în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile."

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 5. -
(1) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal, semnat de către toţi membrii acesteia, în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Biroul executiv al OAMGMAMR.

(3) În cazul în care candidatul nu obţine punctaj minim de promovare a stagiului practic sau a probei teoretice la două examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenţei profesionale după o perioadă de minimum 6 luni.

(4) Înscrierea la noua procedură de reatestare se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie, prin completarea dosarului de înscriere depus anterior cu următoarele documente:

a) cerere solicitare reatestare;
b) copie act de identitate;
c) taxa pentru reatestarea competenţei profesionale."

9. La anexele nr. 1-81 , în notele de subsol, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
La finalizarea stagiului, mentorul va întocmi un raport scris care va fi înaintat preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România."
10. După anexa nr. 9 se introduc două anexe noi, anexele nr. 10 şi 11, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte

Textul integral al Hotărârii nr. 18/2018 din 19 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 poate fi citit la rubrica Legislaţie Generală/Hotărâri Consiliul Naţional.
Metodologia de reatestare profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali - actualizare 2018


 Download Metodologie de reatestare a competentei profesionale actualizata 2018


line_sep

Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenţi medicali cu studii postliceale


Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale numai pentru asistenţi medicali cu studii postliceale:

Grup ţintă Specializări în vederea reconversiei profesionale
Asistenţi medicali generalişti
Asistenţi medicali pediatrie
Radiologie-imagistică medicală
Laborator
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică


Înscrierea la programele de specializare sus-menţionate pentru anul 2018-2019, se realizează în perioada 26 martie 2018 - 30 mai 2018, cu excepţia cursului Radiologie-imagistică medicală la care înscrierea şi plata se vor face pâna pe 15 aprilie 2018.

Vă anunţăm că programul de specializare Radiologie - Imagistica Medicală organizat în baza Ordinului MS nr. 942/2017, va începe în data de 14 mai 2018 şi se va desfaşura în centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Sibiu. Ora de începere şi locaţia exacta vor fi anunţate la începutul lunii mai 2018, pe site-ul SNSPMPDSB la secţiunea "Asistenti medicali" şi pe platforma PERFMED la secţiunea "înscrieri specializări asistenţi medicali / Reconversie profesională"

Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma PERFMED www.perfmed.ro a SNSPMPDSB.

În acest sens, unităţile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucţiunilor publicate şi vor ataşa pe platformă solicitarea unităţii sanitare pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenţi medicali angajaţi, scanată în format electronic semnată şi ştampilată de managerul unităţii sanitare, în care se specifică numele asistentului /asistenţilor medicali şi specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere, însoţită de următoarele documente de asemenea scanate:

1. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;
2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
3. C.I. - în copie;
4. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenţii medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea.
5. Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va ataşa şi:
6. Dovada achitării taxei de participare la program (integral); cuantumul taxei va fi anunţat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro. înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, mandat poştal, transfer bancar sau prin casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31.

Detalii plată:

- beneficiar: SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Repartiţia participanţilor pe centre de pregătire, locul de desfaşurare, perioada de pregătire, agenda activităţilor teoretice şi practice precum şi numele şi coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afişa pe site-ul www.snspms.ro şi pe platforma Perfmed, înainte de începerea programului.

Dosarele pe suport de hârtie ale celor înscrisi pana la data de 30.09.2017 si ale celor înscrişi prin platforma Perfmed, conţinând documentele mai sus menţionate la punctele 1-6, se vor depune în prima zi a programului la secretariatul cursului; condiţie necesară pentru participare la program.

Precizare:
asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.


line_sep

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI NAŢIONAL AL OAMGMAMR DIN MARTIE 2018


În Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 29.03.2018

- Hotărâre 5/2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR Hotărârea nr. 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

 Download Hotararea C.N. Nr. 5

- Hotărâre 3/2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR Hotărârea nr. 3/2018 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă

Art. 1. -
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă trebuie să deţină o experienţă profesională de minimum 5 ani în exercitarea efectivă, legală, neîntreruptă şi cu normă întreagă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical.

 Download Hotararea C.N. Nr. 3

- Hotărâre 2/2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR Hotărârea nr. 2/2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă

- Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.

 Download Hotararea C.N. Nr. 2

- Hotărâre 1/2018, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - OAMGMAMR Hotărârea nr. 1/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

 Download Hotararea C.N. Nr. 1

Hotărârea OAMGMAMR nr. 6/2018 - aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical.
Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018

 Download Hotararea O.A.M.G.M.A.M.R. Nr. 6

line_sep

Ordinul nr. 1484/7310/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

Text publicat Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1 din 3 ianuarie 2018 (M.Of. nr. 1/2018)

În vigoare de la 03 ianuarie 2018


 Download Ordinul 1484/2017

line_sep

Hotărârea nr. 25/2017 pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 17.10.2017


În vigoare de la 17 octombrie 2017

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 14.09.2017, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. -

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) care au exercitat profesia în străinătate şi care doresc să exercite activitatea profesională în România, vor depune la filiala OAMGMAMR la care au fost membri următoarele documente:

a) documente care atestă experienţa profesională, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, respectiv: contract de muncă, adeverinţă de vechime etc.;

b) documentul care atestă moralitatea şi onorabilitatea profesională, eliberat de către autoritatea competentă din statul membru UE gazdă aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data eliberării, sau, în cazul în care profesionistul şi-a desfăşurat activitatea într-un stat terţ, certificat de cazier judiciar eliberat de acel stat şi aflat în termen de valabilitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română.

Art. 2. -

Prevederile art. 1 se aplică şi posesorilor titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical care nu au dobândit calitatea de membru OAMGMAMR, au exercitat profesia în străinătate şi doresc să îşi continue activitatea profesională în România.

Art. 3. -

La cererea filialelor OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti, utilizatorii Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor verifica dacă profesioniştii în cauză figurează în baza de date a sistemului de alerte IMI. în situaţia în care aceştia fac obiectul unei alerte iniţiate de un alt stat membru UE, utilizatorii IMI din cadrul aparatului central al OAMGMAMR vor solicita respectivului stat membru UE informaţii privind motivele care au condus la declanşarea alertei.

Art. 4. -

(1) Filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să comunice în regim de urgenţă Departamentului juridic al aparatului central al OAMGMAMR numele asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care s-au adresat acestora solicitând exercitarea profesiei în România şi despre care acestea au cunoştinţă că sunt sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat.

(2) În cazul profesioniştilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita copii însoţite de traduceri legalizate în limba română de pe documentele de notificare cu privire la cauza şi măsurile de restricţionare a dreptului de exercitare a profesiei, emise de autoritatea competentă a statului membru gazdă sau, după caz, a statului terţ care a aplicat măsurile respective.

(3) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali sancţionaţi pentru fapte disciplinare sau penale de un alt stat şi care au solicitat exercitarea profesiei în România au obligaţia să depună documentele menţionate la alin. (2), la cererea filialei OAMGMAMR în cauză.

Art. 5. -

În situaţiile menţionate la art. 4 alin. (1) filialele OAMGMAMR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Departamentului juridic din cadrul aparatului central al OAMGMAMR documentele menţionate la art. 1 alin. (1) lit. b) şi la art. 4 alin. (2) împreună cu copiile actului de identitate şi a titlului de calificare, conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 6. -

(1) Cererile privind exercitarea profesiei în România înaintate de profesioniştii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) se analizează de către Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR în baza documentelor acestora transmise de filială şi în condiţiile legii.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) Comisia Naţională de Etică şi Deontologie a OAMGMAMR poate solicita filialei OAMGMAMR completarea cu documente relevante, furnizate de profesionist. Acestea vor fi transmise în copii conţinând înscrisul "conform cu originalul", semnătura persoanei din cadrul filialei OAMGMAMR care a efectuat verificarea şi ştampila filialei respective.

Art. 7. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
Mircea Timofte

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 25.


line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017 Download HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017

line_sep

DECRET nr. 395 din 14 aprilie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT:

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017


În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României decretează:

ARTICOL UNIC

Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROM Â NIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 14 aprilie 2017.
Nr. 395.

Parlamentul României

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 19.04.2017

În vigoare de la 22.04.2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Articolul 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) se abrogă.

2. După alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61)-(65), cu următorul cuprins:

(61) Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă "Asistent medical generalist".

(62) Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele "Asistent medical generalist" absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere.

(63) Studenţii admişi la programele de licenţă "Asistent medical generalist", absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(64) Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale.

(65) Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

Bucureşti, 14 aprilie 2017.
Nr. 70.

line_sep

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR OAMGMAMR!HOTĂRÂRE Nr. 1 din 10 februarie 2009

privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2016

STATUTUL Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

ART. 14

(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;

b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;

c^1) să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;

c^2) să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;

c^3) să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

c^4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media;

d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;

f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;

g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

i) să achite în termenul stabilit cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;

l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;

m) să respecte drepturile pacienţilor;

n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter confidenţial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanţilor legali.

(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.


ART. 62*1 din STATUT

Constituie abatere disciplinară:

a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;

b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;

d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;

e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;

f) neacordarea primului ajutor medical;

g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;

h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.

HOTĂRÂRE NR. 8/ 21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26. alin. (1), (2) şi (3) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/ 2009,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21.03. 2013, emite următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE


Art.1 Se aprobă procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexă.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21.03.2013 şi se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedinte
Mircea Timofte


ANEXĂ

PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI DE RETRAGERE A CALITĂ ŢII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

I. Condiţii generale de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România:


a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;

c) Disciplinar = nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

d) Disciplinar = neplata cotizaţiei datorată de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.

II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunţarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării preşedintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

d) concediu paternal;

e) concediu pentru formare profesională;

f) şomaj, suspendarea se acordă pe perioada şomajului pentru o perioadă de maximum un an;

g) desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau însoţesc membrii de familie în aceste misiuni, în condiţiile legii.

3. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menţionate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

Solicitarea se face în scris şi va fi însoţită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calităţii de membru de către preşedintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Naţional.

5. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizaţia şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Naţional.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.


7. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris.

Solicitarea se va face în scris şi se va transmite cu cel puţin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunţarea la calitatea de membru.
a) Cererea de retragere va fi însoţită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.

b) Retragerea la cerere a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă interzicerea exercitării profesiei.

III. Suspendarea disciplinară a membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul judeţean/mun. Bucureşti al OAMGMAMR

a) neachitarea cotizaţiei,

b) nerealizarea numărului de credite.

IV. Suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR


a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condiţiile Codului de procedură penală.

b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical pentru o infracţiune care are legătură cu exercitarea profesiei.

c) în urma unei sancţiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c şi d din OUG 144/2008.

V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, le revine obligaţia de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

line_sep

Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 02.09.2016Având în vedere importanţa domeniului reglementat, respectiv recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul sanitar şi rolul Ministerul Sănătăţii de autoritate centrală în ceea ce priveşte politicile sanitare,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările legislaţiei europene, prin transpunerea Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") şi crearea cadrului legislativ de aplicare sectorială a Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul promovării admisiei şi mobilităţii cetăţenilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

luând în considerare factorii determinanţi pentru buna desfăşurare a activităţii în sistemul sanitar, necesitatea implementării imediate a prevederilor legislaţiei europene la nivel naţional,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,

precum şi consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE,

luând în considerare că termenul prevăzut de Directiva 2013/55/UE pentru transpunerea actului european de către statele membre, respectiv 18 ianuarie 2016, a expirat şi faptul că la data de 22 martie 2016 Comisia Europeană a declanşat acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru (infringement), potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin Cauza nr. 2016/0228, iar autorităţile române şi-au asumat, la data de 23 mai 2016, prin adresa transmisă Comisiei Europene că vor adopta o ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea actului european, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la sfârşitul lunii iunie 2016,

având în vedere că termenul iunie 2016 a expirat şi România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată, Comisia Europeană poate emite aviz motivat în Cauza nr. 2016/0228 în orice moment, iar în cazul în care autorităţile române nu se conformează în termen de 2 luni, instituţia europeană poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

ţinând cont de vacanţa parlamentară şi de faptul că toate cauzele privind neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere sunt soluţionate cu celeritate, spre exemplu, Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, aşadar în mai puţin de 6 luni, iar potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii, precum cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89, Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, un stat membru nu poate invoca situaţiile interne pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor şi nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii,

în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

luând în considerare cea mai recentă Comunicare a Comisiei [nr. C(2015) 5511 final] din 5 august 2015 privind datele utilizate pentru calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care urmează să le propună Curţii de Justiţie, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor sunt, estimativ, în cazul României: suma forfetară minimă fixă de 1.855.000 euro. Plata unei sume forfetare are un puternic caracter disuasiv şi constă în plata unei sume de bani fixe, indiferent dacă statul membru s-a conformat după expirarea termenului acordat de Comisie prin avizul motivat, dar până la momentul analizării situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie sau nu s-a conformat până la analizarea situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie. Aceasta se bazează pe efectele pe care le-a produs acea încălcare asupra intereselor publice şi private, mai ales atunci când încălcarea a durat o perioadă lungă de timp de la data constatării ei, fără însă a constitui o reparare a posibilelor prejudicii cauzate prin acea conduită ilicită. De asemenea, la această sumă se pot adăuga penalităţile pe zile de întârziere, care pot varia între 2.237,8 şi 134.268 euro/zi, în cazul unei acţiuni potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere că toate aceste aspecte pot avea un impact major asupra bugetului de stat,

ţinând cont de cele constatate de Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 802/2009, potrivit căreia folosirea ordonanţelor de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea europeană, în situaţia în care era iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie este pe deplin constituţională,

precum şi de cele statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.622/2011, potrivit căreia pot fi folosite ordonanţele de urgenţă în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie, în cazul în care Comisia Europeană a emis un aviz motivat şi având în vedere faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată de a transpune Directiva 2013/55/CE până la sfârşitul lunii iunie 2016, iar avizul motivat poate fi emis chiar în acest moment,

luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri urgente pentru crearea unui cadru legal pentru clarificarea reglementării domeniului recunoaşterii calificărilor profesionale din domeniul sanitar ar conduce la imposibilitatea desfăşurării adecvate a activităţii în sistemul sanitar,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale din sectorul sanitar poate conduce la neimplementarea în sistemul naţional a unor prevederi legale obligatorii la nivelul UE, precum şi restrângerea drepturilor de exercitare a profesiei pentru cetăţenii europeni şi pentru resortisanţii statelor terţe care doresc ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării cadrului legal cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul sanitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 207.
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(2) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori de moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.

(3) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal avut la data promovării.

(6) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(7) În cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii postliceale, care au dobândit gradul de principal în profilul specialităţii de bază şi, ulterior, au absolvit un program de pregătire pentru obţinerea specializării în unul din domeniile complementare acesteia, se încadrează în funcţia corespunzătoare noii specializări cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare aparţine profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei deţinute la acea dată.

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare aparţinând profilului specializării studiilor postliceale absolvite de asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează conform legii.

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical generalist, de asistent medical ori de moaşă cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de asistent medical, respectiv de moaşă."


 Download Adresa 1380 din 08.09.2016

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 1 iulie 2016            În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia.

             Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României ( în toate ţările din afara graniţelor României ) Download HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016

line_sep

"Cadru metodologic privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenţii medicali care nu au urmat studii universitare de licenţă"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.2: Calitate în învăţământul superior
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/155/1.2/S/141134 Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

GHID DE BUNE PRACTICI


  Download  Date de contact ETS

  Download  Ghid de bune practici A2.6

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati 28.04.2015

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati

  Download  Procedura Recunoastere Competente A2.4

  Download  Procedura Transformare Competente A2.5


line_sep

Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă
a asistenţilor medicali generalişti şi a moaşelor


Măsurile adoptate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind dezvoltarea profesională continuă


 Download Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă

line_sep

ANUNT IMPORTANT!

Pentru facilitarea liberei circulaţii a asistenţilor medicali generalişti pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015, a prevăzut introducerea cardului profesional european (CPE), pentru asistenţii medicali generalişti, începând cu data de 18 ianuarie 2016.

Pentru obţinerea Cardului Profesional European persoanle interesate vor accesa adresa portalul Your Europe ("Europa Ta" - http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm/) la care vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritatile competente din fiecare Stat Membru ( http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=asistenti_medicali_generalisti).

Documentele în format electronic vor fi încarcate în profilul virtual al solicitantului, după conectarea la interfaţa publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma europeană a Comisiei Europene (ECAS - European Commission Authentification System).

La nivel naţional, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este autoritatea competentă de emitere şi, după caz, de eliberare a cardului profesional european pentru asistenţii medicali generalişti români, desemnată prin OUG nr. 144/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a cardului, începând cu data de 01 februarie 2016, OAMGMAMR, prin filialele sale, acordă consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului electronic CPE, de către solicitanţi.

Taxa de emitere a Cardului Profesional European de către OAMGAMAMR este de 200 RON.

OAMGMAMR


line_sepMinisterul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 870/2004

În vigoare de la 01.01.2017
Publicat in Monitorul Oficial Nr. 988 din 8 decembrie 2016


  Download  Ordin MS 1375 - Regulamentul privind timpul de munca

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 10/2016 din 17 martie 2016
pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 8 aprilie 2016

 Download Statut forma actualizata 2016

line_sep

OFICIAL !!! MINISTERUL EDUCAŢIEI NU ESTE DE ACORD CU COMPLETAREA DE STUDII

2016-09-13Ministerul Educaţiei Naţionale respinge completarea de studii pentru asistenţii medicali cu studii postliceale !!!

Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit o adresă din partea conducerii OAMGMAMR Naţional.

Potrivit documentului, OAMGMAMR şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu în sensul completării de studii, dar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice nu a dat aviz favorabil.

Redăm mai jos, integral, adresa primită de la OAMGMAMR:

"Vă facem cunoscut că Ordinul Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat acordul de principiu pentru modificarea alineatului 6 al articolului 174 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în sensul în care universităţile, în învăţământul superior din domeniul medical, în baza autonomiei universitare să poată recunoaşte, în baza condiţiilor stabilite de către Senatul universităţii, creditele de studii transferabile obţinute in învăţământul postliceal sanitar.

Această iniţiativă NU a primit aviz favorabil din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, din următoarele considerente:

- admiterea în învăţământul superior din România nu se poate realiza decât în baza diplomei de Bacalaureat (art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011), în condiţiile în care admiterea în învăţământul postliceal este permisă şi fără diplomă de Bacalaureat;

- introducerea, prin OMECT nr. 2713/2007, a condiţillor minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE pentru învăţământul postliceal, astfel încât prima diplomă cu o formare conformă a fost eliberată în anul 2010;

- stabilirea unor criterii unitare de recunoaştere/echivalare de către instituţiile de invăţământ superior acreditate, cu respectarea principiului autonomiei universitare şi a standardelor de calitate din învăţământul postliceal (a se avea în vedere, totodată, numărul absolvenţilor şcolilor postliceale sanitare, publice şi private/an);

- absenţa reglementării obligativităţii, pentru promoţiile anterioare, a utilizării creditelor transferabile la nivelul invăţământului postliceal.

În urma acestui aviz nefavorabil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au propus realizarea unei consultări la nivel naţional cu reprezentanţii instituţiilor acreditate de învăţământ superior de profil, Ministerul Sănătăţii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ca autorităţi competente, ARACIP, ARACIS, precum şi ai şcolilor postliceale de profil."

 Download Adresa 1385/2016 - Echivalare studii SPL cu SS


line_sep

Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 02.09.2016Având în vedere importanţa domeniului reglementat, respectiv recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul sanitar şi rolul Ministerul Sănătăţii de autoritate centrală în ceea ce priveşte politicile sanitare,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările legislaţiei europene, prin transpunerea Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") şi crearea cadrului legislativ de aplicare sectorială a Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul promovării admisiei şi mobilităţii cetăţenilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

luând în considerare factorii determinanţi pentru buna desfăşurare a activităţii în sistemul sanitar, necesitatea implementării imediate a prevederilor legislaţiei europene la nivel naţional,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,

precum şi consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE,

luând în considerare că termenul prevăzut de Directiva 2013/55/UE pentru transpunerea actului european de către statele membre, respectiv 18 ianuarie 2016, a expirat şi faptul că la data de 22 martie 2016 Comisia Europeană a declanşat acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru (infringement), potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin Cauza nr. 2016/0228, iar autorităţile române şi-au asumat, la data de 23 mai 2016, prin adresa transmisă Comisiei Europene că vor adopta o ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea actului european, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la sfârşitul lunii iunie 2016,

având în vedere că termenul iunie 2016 a expirat şi România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată, Comisia Europeană poate emite aviz motivat în Cauza nr. 2016/0228 în orice moment, iar în cazul în care autorităţile române nu se conformează în termen de 2 luni, instituţia europeană poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

ţinând cont de vacanţa parlamentară şi de faptul că toate cauzele privind neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere sunt soluţionate cu celeritate, spre exemplu, Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, aşadar în mai puţin de 6 luni, iar potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii, precum cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89, Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, un stat membru nu poate invoca situaţiile interne pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor şi nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii,

în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

luând în considerare cea mai recentă Comunicare a Comisiei [nr. C(2015) 5511 final] din 5 august 2015 privind datele utilizate pentru calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care urmează să le propună Curţii de Justiţie, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor sunt, estimativ, în cazul României: suma forfetară minimă fixă de 1.855.000 euro. Plata unei sume forfetare are un puternic caracter disuasiv şi constă în plata unei sume de bani fixe, indiferent dacă statul membru s-a conformat după expirarea termenului acordat de Comisie prin avizul motivat, dar până la momentul analizării situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie sau nu s-a conformat până la analizarea situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie. Aceasta se bazează pe efectele pe care le-a produs acea încălcare asupra intereselor publice şi private, mai ales atunci când încălcarea a durat o perioadă lungă de timp de la data constatării ei, fără însă a constitui o reparare a posibilelor prejudicii cauzate prin acea conduită ilicită. De asemenea, la această sumă se pot adăuga penalităţile pe zile de întârziere, care pot varia între 2.237,8 şi 134.268 euro/zi, în cazul unei acţiuni potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere că toate aceste aspecte pot avea un impact major asupra bugetului de stat,

ţinând cont de cele constatate de Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 802/2009, potrivit căreia folosirea ordonanţelor de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea europeană, în situaţia în care era iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie este pe deplin constituţională,

precum şi de cele statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.622/2011, potrivit căreia pot fi folosite ordonanţele de urgenţă în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie, în cazul în care Comisia Europeană a emis un aviz motivat şi având în vedere faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată de a transpune Directiva 2013/55/CE până la sfârşitul lunii iunie 2016, iar avizul motivat poate fi emis chiar în acest moment,

luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri urgente pentru crearea unui cadru legal pentru clarificarea reglementării domeniului recunoaşterii calificărilor profesionale din domeniul sanitar ar conduce la imposibilitatea desfăşurării adecvate a activităţii în sistemul sanitar,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale din sectorul sanitar poate conduce la neimplementarea în sistemul naţional a unor prevederi legale obligatorii la nivelul UE, precum şi restrângerea drepturilor de exercitare a profesiei pentru cetăţenii europeni şi pentru resortisanţii statelor terţe care doresc ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării cadrului legal cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul sanitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 207.
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(2) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori de moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.

(3) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal avut la data promovării.

(6) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(7) În cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii postliceale, care au dobândit gradul de principal în profilul specialităţii de bază şi, ulterior, au absolvit un program de pregătire pentru obţinerea specializării în unul din domeniile complementare acesteia, se încadrează în funcţia corespunzătoare noii specializări cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare aparţine profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei deţinute la acea dată.

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare aparţinând profilului specializării studiilor postliceale absolvite de asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează conform legii.

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical generalist, de asistent medical ori de moaşă cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de asistent medical, respectiv de moaşă."


 Download Adresa 1380 din 08.09.2016

line_sep

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI - DECIZIA NR 246 DIN 2 IUNIE 2015
CONDITIILE DE STUDII PENTRU A PUTEA DEVENI FORMATOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR = ORDIN INTRAT IN VIGOARE LA 1 IULIE 2015

 Download DECIZIA NR 246 DIN 2 IUNIE 2015

line_sep

 •  Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.

 • Hotararea Nr. 15/11.12.2014 Adresa DSP Adresa SNSPMPDSB
 •  Download Hotararea de Guvern nr. 427/2015 pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 433 din 17 iunie 2015.

 • Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR nr. 12,13,14,15,16,17,18,19,20/27.03.2015.

 •  Download Hotărârea 12/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 13/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 14/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 15/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 16/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 16/27 martie 2015 - Anexa Manual de Identitate Vizuală

 •  Download Hotărârea 17/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 18/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 19/27 martie 2015

 •  Download Hotărârea 20/27 martie 2015

 • NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

 • Ghidul Naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane

 • NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

 • Anexa 1 - Cererea de acreditare - Persoana Fizica
 • Anexa 2 - Cererea de acreditare - Persoana Juridica
 • Anexa 3 - Cererea de reacreditare - Persoana Fizica
 • Anexa 4 - Cererea de reacreditare - Persoana Juridica
 • Anexa 5 - Fisa de evaluare a formatorului
 • Anexa 6 - Registrul National Persoane Juridice
 • Anexa 7 - Registrul National Persoane Fizice
 • line_sep

  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent

   Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014  line_sep

  Hotărârea Nr. 11/11.09.2014 privind recunoaşterea continuităţii în activitatea profesională şi/sau în specialitate.

  Hotărârea Nr. 11/11.09.2014  line_sep

  Hotărârea Nr. 12/11.09.2014 privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali.

  Hotărârea Nr. 12/11.09.2014  line_sep

  Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN, Ministerul Sănătăţii - MS Ordinul nr. 4317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior În vigoare de la 26.08.2014

   Download  Descărcare Ordin Nr. 4317 2014.  line_sep

  Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN
  Ordinul nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

  Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 06.01.2015

  Asistenţii medicali generalişti care au absolvit Şcoala Postliceală Sanitară înainte de anul 2010 pot face cursuri de revalorizare, astfel încât diplomele să le fie recunoscute automat în statele Uniunii Europene.

  Aceste cursuri nu sunt obligatorii pentru asistenţii medicali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, nu condiţionează păstrarea locului de muncă sau statutul profesional deja dobândit al nici unui asistent medical generalist.

  Practic, de revalorizarea diplomelor au nevoie doar asistenţii care au finalizat şcoala postliceală înainte de 2010 şi care doresc să lucreze în ţările UE.

  Cursurile au rolul de a echivala pregătirea asistenţilor medicali generalişti din România cu standardele impuse de Uniunea Europenă şi au fost solicitate de Comisia Europeană anul trecut, în momentul modificării Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

  în momentul de faţă, asistenţii medicali din România care nu au diplome conforme, respectiv cei care au început şcoala înainte de intrarea României în UE, în anul 2007 - ŞI CARE DORESC SĂ MUNCEASCĂ ÎN ŢĂRI UE - sunt obligaţi de organizaţiile de reglementare din statele membre UE la măsuri compensatorii (cursuri, stagii de pregătire etc.).

  Cursurile sunt utile doar colegilor care au finalizat şcoala înainte de 2010 şi care doresc să îşi caute loc de muncă în tari UE.

  În nici un caz nu sunt obligatorii pentru colegii care lucrează pe teritoriul României. Evident, nici cei care pleacă în spaţiul UE nu sunt obligaţi să le facă, dar diplomele lor nu vor fi recunoscute automat dacă au absolvit înainte de 2010.

  DANIELA ARTIMOF
  Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

   Download  Metodologia din 15.12.2014 - Ministerul Educatiei Nationale.
   Download  Metodologia din 15.12.2014 - Ministerul Educatiei Nationale - Anexa 5.

  ORDIN nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfasurare si finalizare a programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii invatamantului postliceal sanitar  line_sep

  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


          

   Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014  line_sep


  PROCEDURA TESTĂRII LA PENICILINĂ

  Autor: Daniela Artimof

  AM AVUT IN VEDERE recomandările Ghidurilor americane şi Grupului European pentru Alergie Medicamentoasă (ENDA-European Network for Drug Allergy); protocolul de testare cutanată la peniciline include: determinantul major al penicilinei, penicilloyl-polylysine (PPL), mixtura de determinanţi minori (MDM) şi penicilina implicată în reacţia alergică

  OBIECTIVUL : Testele cutanate sunt folosite pentru evaluarea hipersensibilităţii unui pacient la un medicament
  1. Alergia la penicilină este o complicaţie cu potenţial fatal!
  Penicilina este cea mai răspândită cauză de anafilaxie provocată de medicamente.
  Alergia la penicilină este una dintre cele mai frecvente tipuri de alergie la medicamente.
  Penicilina face parte dintr-o familie de antibiotice beta-lactamice. Persoanele care sunt alergice la un tip de penicilină sunt de obicei alergice la toate celalalte medicamente din grupa penicilinelor (de exemplu, amoxicilina, ampicilina). In plus, unele persoane pot fi, de asemenea, alergice la antibioticele cunoscut sub numele de cefalosporine (de exemplu, cefazolina, cefalexin) care sunt asemănătoare din punct de vedere chimic cu penicilinele.
  Alergia la penicilină apare atunci când sistemul imunitar reacţionează exagerat la prezenţa penicilinei sau a formelor înrudite de medicamente, precum amoxicilina sau ampicilina.
  Simptomele alergiei la penicilina includ erupţii cutanate (exantem), urticarie, mâncărimi la nivelul ochilor şi umflarea buzelor, limbii sau feţei (edem angioneurotic).
  După recomandările Ghidurilor americane şi Grupului European pentru Alergie Medicamentoasă (ENDA-European Network for Drug Allergy), protocolul de testare cutanată la peniciline include: determinantul major al penicilinei, penicilloyl-polylysine (PPL), mixtura de determinanţi minori (MDM) şi penicilina implicată în reacţia alergică

  TESTAREA CUTANATĂ LA PENICILINĂ - ESTE O INTERVENŢIE CU ROL DELEGAT! Decizia aparţine medicului şi va fi exprimată în scris , datată şi parafată în FOCG a pacientului! Execuţia tehnică este în competenţa asistentului medical generalist/ moaşei !

  2. SCOPUL principal este de a detecta pacienţii cu risc de a dezvolta reacţii imediate, potenţial grave, în cazul administrării antibioticului. Testarea cutanateă la penicilină reprezintă metoda cea mai simplă de diagnostic a alergiei IgE mediate, fiind utilă pentru evaluarea pacienţilor cu alergie imediată la antibiotice. principal este de a detecta pacienţii cu risc de a dezvolta reacţii imediate, potenţial grave, în cazul administrării antibioticului.

  3. Domeniu

  Procedura se aplică pentru toate sectiile spitalului.


  4. Termeni, definiţii
  DEFINIŢIE: Testele cutanate pentru alergii sunt economice şi precise pentru a detecta prezenţa IgE specifice. Ele sunt efectuate prin aplicarea unei picături de antigen pe pielea unui pacient sau/şi prin introducerea substanţei în ţesuturile de suprafaţă ale pielii ( IDR). 5. Documente de referinţă

  5.1 MC - Manualul Calitatii.
  5.2 MP - Manualul de proceduri

  6. PROCEDURA descrie operaţiunile necesare pentru testarea sensibilităţii la penicilină.
  Testarea intradermică la penicilină trebuie să fie executată numai în cazul în care testarea prin scarificarea pielii a fost complet negativă (nici o reacţie)!

  Testele prin puncţionare sau zgâriere (percutanate) Pricktest - se face înţepătură intradermică (cu un ac pentru injecţia ID) trecând cu acul printr-o picătură de soluţie de penicilină, aplicată pe pielea antebraţului. Se "citeşte" după 20 min şi după 6h.

  Testele cutanate pentru testarea la penicilină au fost realizate folosind concentraţiile recomandate de ENDA:
  - Penicilină G (25000 UI/ml) sau penicilina G (25 mg/ml) - se fac teste cutanate (percutan sau intradermic) soluţii diluate de penicilină (1000 u.i/ml )
  - Amoxicilină (25 mg/ml),
  - Ampicilină (25 mg/ml),
  - Oxacilină (Penicilina M) (25 mg/ml).
  Testele cutanate sunt în general efectuate cu penicilină G (benzilpenicilină).

  Testarea cutanată la penicilină foloseşte tehnica injecţiei intradermice.
  Injecţiile intradermice
  sunt utilizate pentru realizarea unor reacţii biologice în scop diagnostic şi pentru testarea sensibilităţii organismului la anumite substanţe care urmează a fi injectate i.v. sau i.m. în scop terapeutic, substanţe ce pot determina reacţii alergice.
  În scop diagnostic: injectarea diverselor antigene sau alergene care, în contact cu anticorpii din organism, produc o reacţie maculo-papuloasă locală (intradermoreacţie), direct proporţională cu gradul sensibilizării. Citirea reacţiei se face între 20 minute şi 72 ore, în funcţie de antigenul introdus
  Efectuarea injecţiei propriu-zise necesită o serie de manevre în funcţie de calea de administrare a substanţei şi de regiunea în care se face. în timpul oricărei injecţii pacientul trebuie să fie întins, iar cel care injectează trebuie să aibă o poziţie comodă.
  OBLIGATORIU! In primele 15 minute, după efectuarea testării a oricărui nou medicament, pacientul trebuie monitorizat, pentru identificarea eventualelor reacţii alergice şi anafilactice!
  Nu lăsaţi pacientul nesupravegheat!

  6. 1 PREGĂTIREA PACIENTULUI : Acordul informat al pacientului este un imperativ pentru orice intervenţie medicală ! Consimţământul exprimat
  trebuie solicitat şi obţinut în scris de fiecare dată de la pacient, pe formularul de consimţământ.
  Pacienţii semnează un consimţământ prin care sunt informaţi cu privire la testarea cutanată la penicilină care se va efectua, asupra posibilelor reacţii adverse care pot apare în timpul testărilor şi perioda de timp în care vor sta sub supraveghere.
  Pentru a face acest lucru, el trebuie informat şi trebuie să aibă încredere în competenţa şi empatia asistentului medical, care execută tehnica.
  - explicarea necesităţii manevrei ( la copilul mai mare şi adultul conştient) şi a poziţiei;

  6.2 INDICAŢII:

  Instituirea tratamentului cu penicilină (indiferent de doza prescrisă şi de calea de administrare) trebuie precedată, obligatoriu, de o anamneză riguroasă, de testarea cutanată pentru depistarea eventualelor fenomene de hipersensibilitate în antecedente şi pentru evitarea accidentelor alergice (erupţii cutanate, boala serului, febra medicamentoasă, şoc anafilactic) pe care le poate determina penicilina.

  6.3. CONTRAINDICAŢII

  Hipersensibilitate la antibiotice din grupa betalactaminelor (peniciline sau cefalosporine (10% din persoanele alergice la cefalosporine prezintă reactivitate imunologică încrucişată pentru benzilpenicilină).

  6.4 TEHNICA:

  PREGĂTIREA materialelor:

  - seringă de capacitate mică (1 - 2 ml) sterilă, cu ac subţire şi scurt;
  - soluţia de penicilină G care se cere a fi testată;
  - alcool,
  - comprese sterile.
  - Mănuşi sterile;

  - Verificaţi indicaţia scrisă a medicului din FOCG, dacă a recomandat testarea prin scarificare şi/sau testarea prin IDR
  - Protejaţi bolnavul şi respectaţi cu stricteţe regulile de asepsie!
  - Tehnica se execută cu mănuşi şi cu seringă şi ac sterile!

  - Executarea unei injecţii presupune mai multe operaţiuni:
  - Spălarea şi dezinfecţia mâinilor înainte şi după efectuarea tehnicii!


  - pregătirea seringii,
  - pregătirea regiunii injectate - Regiunea de elecţie - faţă interioară a antebraţului, fiind mai accesibilă şi lipsită de foliculi piloşi ( iar la nevoie oricare altă regiune).
  - efectuarea injecţiei propriu-zise.
  - Se face asepsia cu alcool şi nu cu iod, pentru a putea fi citite rezultatele testării Iodul schimbă culoarea locului dezinfectat şi injectat şi nu se vede modificarea de culoare a tegumentului, dimensiunea maculei sau papulei formate după testare!
  - Se utilizează seringa de 1 ml şi ace mici şi subţiri, cu bizoul scurt.
  - După dezinfecţia tegumentului, acesta se întinde uşor, pătrunzând cu acul paralel cu suprafaţa pielii, strict intradermic, injectând 0,1ml.
  - Vârful acului trebuie să se oprească strict în derm, nu se va pătrunde mai mult de 2-3 mm sub un unghi de 10-15o
  - Depăşirea dermului este anunţată de scăderea bruscă a rezistenţei la înaintarea acului. Se introduce substanţa respectivă (0,1 ml).
  - Dacă injecţia este corect făcută, la locul injectării apare o mică papulă iar pielea ia aspectul unei "coji de portocală".
  - Nu se aplică tampon cu alcool după injectare!
  - Nu acoperiţi locul de injectare, dar păstraţi-l curat până când se vindecă complet!

  - Concomitent, se face o injecţie martor cu soluţie de ser fiziologic la nivelul antebraţului opus. Rezultatul pozitiv ce denotă
  sensibilitatea organismului este dat de apariţia semnelor de inflamaţie la locul de injecţie: eritem, edem, căldură locală, durere sau parestezii.
  - Testarea la penicilină: Penicilină G potasică - 10.000 U / 1ml - diluţie de testare.
  - Un flacon de 1 milion de unităţi de penicilină G potasică se dizolvă cu 9, 6 ml - Soluţie de clorură de sodiu izotonică , obţinând o diluţie de 100.000 U / 1ml soluţie.
  - Flaconul a fost identificat având "o sută de mii de unităţi penicilină G potasiu - U/mL- soluţie stoc " şi se păstrează pentru maxim 7 zile la frigider (2 - 8 grade C).
  - Înainte de testarea propriu-zisă, din această soluţie pregătită aseptic, se diluează 1,0 ml de sol. 100.000 de U/mL- penicilină G potasică cu 9 ml de clorură de sodiu izotonă.
  - Soluţia finală conţinute 10. 000 U / ml penicilină G de potasiu. Acest flacon a fost identificat ca "soluţie de zi de 10.000 U / 1 ml penicilină G de potasiu" şi este păstrat maxim 24 ore la frigider (2 - 8 ° C). Din această soluţie se administrează intradermic 0,1 ml pentru testarea sensibilităţii la penicilină!
  - Testele cutanate se realizează la nivelul antebraţului, prin injectare intradermică. S-a injectat intradermic 0,01 - 0,02 ml soluţie din antibioticul de testat şi s-a măsurat papula iniţială şi şi cea care a apărut după 20 minute.
  - Nu se aplică tampon cu alcool după injectare!
  - Nu acoperiţi locul de injectare, dar păstraţi-l curat până când se vindecă complet!
  - Spălarea şi dezinfecţia mâinilor înainte şi după efectuarea tehnicii!

  - Rezultatul este considerat negativ atunci când nu există nici o alterare observată la locul de injectare, în legătură cu culoarea pielii, prurit sau la orice alt tip de semn, menţionate de către pacient.
  - Criteriul de pozitivitate pentru IDR la penicilină - după 20 de minute de la inoculare se constată dublarea în dimensiune a papulei iniţiale însoţită de eritem şi prurit!
  - Înainte de efectuarea testelor cutanate administrarea unor medicamente trebuie întreruptă deoarece acestea pot influenţa testele: antihistaminicele - 7 zile, beta-blocantele - 48 ore (în colaborare cu medicul cardiolog şi cu monitorizarea tensiunii arteriale).
  - De asemenea, pacienţii în momentul testării nu trebuie să prezinte simptome de infecţii intercurente.
  - Amoxicilina este antibioticul cel mai frecvent implicat în reacţiile de tip urticarian, iar penicilina în reacţiile mai severe.

  6.5 COMPLICAŢII :
  - Incidentele şi accidentele ce pot apărea după injecţiile intradermice sunt foarte rare.
  - Lipotimiile, care pot apărea la orice injecţie,
  - Şocul anafilactic este cel mai sever şi mai înspăimântător răspuns alergic, care poate fi ameninţător pentru viaţa pacientului!

  6.6 ATENŢIE !

  - Reacţia este negativă când pielea rămâne de culoare normală după termenul fixat pentru citirea reacţiei respective;
  - într-o reacţie pozitivă, pielea se înroşeşte la nivelul locului injecţiei pe o suprafaţă de câţiva cm2 sau chiar mai mult.
  - In intradermoreacţiile de tip alergic, reacţia pozitivă este produsă de fenomenele alergice rezultate din unirea anticorpilor preexistenţi în organism cu substanţa injectată intradermic (antigen extras din agentul patogen respectiv).
  - Intoleranţa dobândită = hipersensibilitate - reprezintă, de fapt, o alergie la medicament. Intoleranţa dobândită presupune contactul organismului cu alergenul şi abia la următorul contact se produce sensibilizarea / alergia.
  - Reacţiile alergice de tip anafilactic: fac parte din categoria reacţiilor imediate, sunt mai frecvente la persoanele cu predispoziţie la boli alergice.
  - Şocul anafilactic este cel mai sever şi mai înspăimântător răspuns alergic, este o manifestare acută, sindromul este foarte grav, fiind declanşat în special când alergenul este introdus în organism pe cale injectabilă. Anafilaxia este un răspuns al anticorpilor imunoglobulinici la un număr mare de alergeni. Răspunsul este brusc, apărând în secunde sau minute de la contactul cu un alergen.

  În această privinţă penicilinele sunt medicamentele cu riscul cel mai mare.
  Simptomele şocului anafilactic (se dezvoltă în câteva minute) sunt:
  - Constricţia căilor respiratorii,
  inclusiv umflarea gâtului, ceea ce duce la o respiraţie dificilă,
  - şoc asociat cu o scădere severă a tensiunii sangvine, puls rapid,
  - urticarie şi dungi sub piele (angioedem),
  - greaţă, vărsături sau diaree,
  - ameţeli, confuzie mentală, vorbire incoerentă sau anxietate extremă,
  - umflarea buzelor şi a limbii,
  - încălzirea bruscă a pielii şi pruritul intens.

  Reacţiile anafilactice se dezvoltă imediat după expunerea la penicilină la persoanele extrem de sensibile şi provoacă constricţia căilor respiratorii şi scăderea tensiunii arteriale.

  7. Responsabilităţi :

  Asistenţii medicali: execută tehnică având rol delegat! Decizia aparţine medicului şi execuţia tehnică este de competenţa asistentului medical generalist şi a moaşei!
  Orice incident care apare în timpul desfăşurării tehnicii, se aduce la cunoştinţa medicului care a indicat testarea!

  In caz de rush cutanat , prurit , urticarie , edeme palpebrale, hipotensiune se impune întrerupera injectării !

  - Urgent - Obligatoriu şi imediat:
  Măsuri generale:
  - poziţie întinsă pe pat
  - Accesarea unei vene;
  - adrenalină 1/1000 0, 2 -0, 5ml s.c. sau i.m. până la trei doze la interval de 1-5 min
  - garou proximal de locul de injecţie sau înţepătură
  - adrenalină 1/10000 0,1 - 0,3 ml la locul injecţiei
  - aer proaspăt
  - O2- terapie (mască, ochelari)
  - PEV rapidă, NaCl 0,9% Ringer,
  8. Tehnica se înregistrează în :

  Foaia de observaţie clinică generală (F.O.C.G); Dosarul de îngrijire (D.I)


  După execuţia tehnicii, asistenta medicală care a efectuat tehnica va consemna în FOCG şi în dosarul de îngrijire, data, ora - intervalul orar corespunzător execuţiei tehnicii, eventualele incidente sau accidente la tehnică, starea pacientului în timpul tehnicii şi va consemna dacă pacientul este alergic sau nu la penicilină, aplicând parafa personală;

  Legea nr. 78/2014 - reglementarea activităţii de voluntariat în România
  În Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie a.c. a fost publicată Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, ale cărei prevederi nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Art. 1
  (1)Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

  (2)Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

  Art. 2
  (1)Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

  (2)Statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

  (3)Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

  Art. 3

  În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a)voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup;
  b)activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;
  c)organizaţia-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;
  d)contractul de voluntariat reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;
  e)voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;
  f)beneficiarul activităţii de voluntariat este persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;
  g)coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.

  Art. 4

  Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:
  a)participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului;
  b)implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
  c)desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;
  d)participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări;
  e)activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
  f)caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

  Art. 5

  Activităţile de voluntariat izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul prezentei legi.

  Art. 6

  Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.

  Art. 7

  (1)Autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.
  (2)Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai organizaţiei-gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului social survenit.
  (3)Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiecărui an.

  Art. 8

  (1)Activităţilor de voluntariat organizate în afara României de către organizaţii-gazdă de naţionalitate română, în parteneriat cu organizaţii din ţara respectivă, desfăşurate în temeiul unui contract de voluntariat semnat în România, le sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
  (2)Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe teritoriul statului român pe durata contractului de voluntariat, în limitele şi condiţiile impuse de legislaţia privind regimul străinilor în România.

  Art. 9

  (1)Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea art. 4 lit. c).
  (2)Cererea emisă de organizaţia-gazdă persoană juridică de drept public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari, se realizează printr-un anunţ public.
  (3)Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:
  a)structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă;
  b)drepturile şi responsabilităţile voluntarului;
  c)regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.
  (4)Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

  Art. 10

  (1)Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.
  (2)Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
  (3)Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.
  (4)Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
  a)datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
  b)numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
  c)numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
  d)numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
  e)perioada şi numărul de ore de voluntariat;
  f)numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
  g)numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;
  h)menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".
  (5)Certificatele de voluntariat sau documentele echivalente eliberate de organizaţii-gazdă dintr-un alt stat sunt recunoscute în România în măsura în care conţin elementele prevăzute la alin. (4) şi sunt prezentate în copie autentificată şi traducere legalizată.
  (6)Raportul de activitate va conţine următoarele elemente:
  a)activităţile de voluntariat prestate;
  b)atribuţiile asumate;
  c)aptitudinile dobândite.

  Art. 11

  (1)Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
  (2)În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.
  (3)Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.
  (4)Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.
  (5)Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.
  (6)Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:
  a)datele de identificare ale părţilor contractante;
  b)descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;
  c)timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
  d)drepturile şi obligaţiile părţilor;
  e)stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;
  f)condiţiile de reziliere a contractului.
  (7)Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:
  a)la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;
  b)de comun acord;
  c)când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;
  d)prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 21;
  e)în caz de reziliere a contractului.
  (8)Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care organizaţia-gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat.
  (9)Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii respective.
  (10)Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

  Art. 12

  Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:
  a)dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;
  b)dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
  c)dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
  d)dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

  Art. 13

  (1)Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:
  a)obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;
  b)obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
  c)obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
  d)obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
  e)obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.
  (2)Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

  Art. 14

  Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei-gazdă:
  a)dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
  b)dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă;
  c)dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
  d)dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

  Art. 15

  (1)Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:
  a)obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
  b)obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;
  c)obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.
  (2)La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

  Art. 16

  În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile art. 3 lit. g). în situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

  Art. 17

  Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

  Art. 18

  Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

  Art. 19

  Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

  Art. 20

  (1)Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

  (2)La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

  Art. 21

  Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

  Art. 22

  (1)Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.
  (2)Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

  Art. 23

  La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

  Art. 24

  Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

  Art. 25

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 26

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 26 iunie 2014  line_sep

  DIRECTIVA 2013/55/UE
  A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
  din 20 noiembrie 2013
  de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne ("Regulamentul IMI")

    Download  Descarca Directiva 2013/55/UE  line_sep

  LEGISLATIE TRANSFUZII

  - Ghidul National de utilizare terapeutica rationala a sangelui Si a componentelor sanguine umane. Utilizarea clinica a sangelui. Manual de buzunar

  Formulare:

  - Formular de raportare anuala a incidentelor adverse severe
  - Formularul de confirmare pentru incidente adverse severe
  - Formularul de raportare rapida a incidentelor adverse severe
  - TIPURI de reactii si incidente adverse severe aparute pe parcursul transfuziei
  - Formulare raportare confirmare anuala reactii adverse severe si imputabilitate.xls

  Legislatie Europeana Transfuzii:

  - Directiva_2002_98_CE
  - DIRECTIVA_2004_33_CE
  - DIRECTIVA_2005_61_CE
  - DIRECTIVA_2005_62_CE

  Legislatie Transfuzii:

  - HG 1364_2006_pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange
  - LEGE nr 282_2005_transfuzii
  - ORDIN nr 1132_2007_standarde si sistem calitate
  - ORDIN nr 1167_2007_norme hemovigilenta
  - ORDIN nr 1224_2006_UTS din spitale
  - ORDIN nr 1225_2006_norme autorizare
  - ORDIN nr 1226_2006_colecta conservare transport
  - ORDIN nr 1227_2006_norme transfuzie autologa
  - ORDIN nr 1228_2006_organizare hemovigilenta  line_sep

  ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE SPECIALIZARE

  snspmpdsp  line_sep

  Guvernul României
  Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 15.05.2014.
  Ordonanţa de urgenţă nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

            Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi de a implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,
  având în vedere consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ, care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva nr. 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate,
  luând în considerare evitarea declanşării procedurii de infringement, precum şi în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României, potrivit prevederilor art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,
  în scopul evitării declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii de către România a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, având în vedere solicitarea Comisiei Europene în urma căreia autorităţile române s-au angajat să asigure conformitatea prevederilor naţionale referitoare la transparenţa măsurilor care reglementează includerea medicamentelor în domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate, cu Directiva 89/105/CEE, ţinând cont de faptul că, în urma sesizării Comisiei Europene, România şi-a asumat răspunderea privind promovarea, până la sfârşitul lunii aprilie 2014, a unui act normativ care să soluţioneze problematica privind transparenţa măsurilor privind compensarea medicamentelor, astfel încât aceasta să nu evolueze la stadiul de infringement, în considerarea faptului că ministrul afacerilor externe a solicitat ministrului sănătăţii adoptarea cu celeritate a actelor normative pentru transpunerea actului european, sesizând lipsa conformării cu solicitările Comisiei Europene, având în vedere că doar la comunicarea tuturor actelor de transpunere a directivei se consideră că România, ca stat membru, şi-a îndeplinit obligaţia de a se asigura transpunerea completă a prevederilor directivei, evitând astfel declanşarea procedurii de infringement, având în vedere Politica de toleranţă zero adoptată de Comisie pentru cazurile de netranspunere, potrivit Comunicării privind o mai bună guvernanţă a pieţei unice COM (2012) 259, prin care statele membre trebuie să îşi asume obiectivul de toleranţă zero cu privire la transpunerea directivelor tradus printr-o ţintă de 0% deficit de transpunere şi deficit de conformitate, ţinând cont de faptul că în lipsa acestor reglementări pacienţii români nu pot avea acces la tratamente noi, vitale pentru viaţa şi sănătatea lor, se impune astfel luarea unor măsuri cu celeritate în vederea eliminării disfuncţionalităţilor posibil a fi generate de neaplicarea directivei, pentru a preveni înrăutăţirea sau chiar degradarea iremediabilă a stării de sănătate, în special a pacienţilor care depind de accesul la medicamente noi, este necesar a se limita efectele cu caracter distructiv asupra stării generale de sănătate a populaţiei, luând în considerare necesitatea adoptării în regim de urgenţă a cadrului organizatoric al sistemului de sănătate, astfel încât calitatea asistenţei medicale şi sănătatea publică să nu aibă de suferit, având în vedere necesitatea reglementării cadrului de implementare a sistemelor cuprinse în platforma informatică din asigurările de sănătate - dosarul electronic de sănătate al pacientului şi sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate construit, precum şi pentru respectarea termenelor de implementare a acestora convenite cu organismele financiare internaţionale, având în vedere că prin introducerea unui nou sistem electronic, de colectare a datelor personale şi a datelor medicale, respectiv dosarul electronic de sănătate al pacientului, rolul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate rămâne ca fiind document unic prin care se dovedeşte calitatea de asigurat a cetăţeanului şi asigură accesul persoanelor autorizate la datele înscrise în dosarul electronic de sănătate al pacientului, în considerarea faptului că realizarea unei proceduri unitare la nivel naţional de completare şi utilizare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, care să fie folosită de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, conduce la agregarea într-un format unitar a datelor medicale relevante, aprobate de o comisie de specialişti, astfel încât aceste date să poată fi accesate de furnizorii de servicii medicale care acordă servicii asiguraţilor, aflaţi sau nu în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, realizându-se astfel un istoric complet al stării de sănătate a pacientului, ţinând cont de faptul că introducerea acestui instrument electronic conduce la creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor, prin reducerea timpului destinat activităţilor cu caracter birocratic, crescând astfel timpul alocat consultaţiei propriu-zise a pacientului, având în vedere faptul că asigurarea funcţionalităţii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea de servicii medicale pentru persoanele asigurate, în funcţie de starea de sănătate şi istoricul medical înregistrat în dosarul electronic de sănătate al pacientului, care poate fi accesat în întregime de respectivul furnizor de servicii medicale fără a fi necesar ca asiguratul să prezinte înscrisurile medicale pe care acesta le deţine de la alţi furnizori de servicii medicale, în considerarea faptului că cele două instrumente electronice (dosarul electronic de sănătate al pacientului şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate) îmbunătăţesc accesul la servicii medicale pentru asiguraţi, eliminând în acest sens activităţi cu caracter birocratic, iar pentru casele de asigurări de sănătate se va crea un mecanism de eliminare a serviciilor neefectuate, dar raportate spre decontare, ţinând cont de faptul că, începând cu luna mai 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate începe distribuţia cardurilor pentru un eşantion determinat, respectiv bolnavii diagnosticaţi cu insuficienţă renală cronică cărora li se efectuează servicii medicale de dializă, având în vedere necesitatea armonizării datelor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate cu dosarul electronic de sănătate al pacientului, având în vedere faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate şi a reglementărilor de implementare a acestora, prin ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi în utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare din sistemul de sănătate şi faptul că orice întârziere a autorităţilor române poate conduce la declanşarea acţiunii de neîndeplinire a obligaţiilor de stat membru, potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere faptul că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, astfel încât, la cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali să se poată pensiona în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că problema subfinanţării sistemului medical din România şi, implicit, a cadrelor medicale implică identificarea unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional, în considerarea faptului că unul dintre obiectivele generale ale Ministerului Sănătăţii este îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru cea din mediul rural, ţinând cont de tendinţa crescută a migraţiei către celelalte state membre UE a acestor profesionişti, dovadă fiind în acest sens eliberarea începând cu anul 2007 a peste 20.000 de documente necesare recunoaşterii în celelalte state membre UE a calificărilor de asistenţi medicali şi moaşe dobândite în România, respectiv încă 4.000 de astfel de documente până la finele anului 2014, având în vedere faptul că se înregistrează o creştere a ratei de migrare a acestui personal către unităţile sanitare private care oferă condiţii de muncă şi salarizare mai atractive, în considerarea faptului că scăderea vârstei de pensionare în acest context riscă diminuarea drastică a numărului de asistenţi medicali şi moaşe angajaţi în unităţile sanitare publice care se confruntă deja cu deficit major de personal de specialitate, luând în considerare normele în vigoare, potrivit cărora ocuparea prin concurs a posturilor rămase vacante în urma pensionării se poate face într-un interval minim de 45 de zile, ţinând cont de faptul că tot acest context creează un dezechilibru major, pensionarea asistenţilor medicali şi moaşelor la vârstele prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, riscă blocarea activităţii unităţilor sanitare publice şi, în consecinţă, accesul echitabil la serviciile de sănătate pentru toate categoriile de populaţie şi, în special, pentru cele din zonele defavorizate şi din mediul rural, în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populaţiei vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Art. I. -

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  " (3) Modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului va fi stabilită prin norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  2. La articolul 54, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: " (8) Modalitatea privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din lista menţionată la alin. (7) este prevăzută la art. 2321."
  3. După articolul 232 se introduce un nou articol, articolul 2321, cu următorul cuprins: "
  Art. 2321. -
  (1) Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

  (2) Metodologia de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi căile de atac se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale."

  4. La articolul 331, alineatele (2)-(5) se abrogă.

  Art. II. -

  Pentru anul 2014, reevaluarea medicamentelor din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, în condiţiile prevăzute la art. I pct. 3, se definitivează până la data de 30 octombrie 2014.

  Art. III. -

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  " (4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex."

  2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

  "(51) La cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pot pensiona, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  (52) Prin derogare de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani şi a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51)."


  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA


  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu,
  secretar de stat


  Bucureşti, 13 mai 2014.  line_sep

  Adresa Domnului Preşedinte Mircea Timofte către Ministrul Sănătăţii în legătura cu apariţia şi aplicarea legii 53/2014 pentru aprobarea OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical/moaşă

    Download  Descărcare Comunicat  line_sep

  COMUNICAT
  REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

  În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art. 22, alin.(4) şi alin.(5).

  La Articolul 22, alin. ( 4 ) va avea următorul cuprins:
  "(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează conform reglementărilor în vigoare."
  Articolul 22, alin. ( 5 ) se abrogă.

  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu a fost consultat de către decidenţii politici cu privire la această modificare.

  Având în vedere că această modificare legislativă creează atât o problemă socială cât şi una care afectează sistemul sanitar, tinând cont de deficitul major de asistenţi medicali din sistem precum şi de blocarea angajărilor, facem precizarea că, în urma modificării alin. (4) şi abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectaţi asistenţii medicali care au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de lege - în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi în unităţi sanitare publice aflate în zone defavorizate.

  Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care nu au fost abrogate.

  "Art. 22

  (6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

  (7) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice."

  În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va susţine şi va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menţinerea în activitate conform alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22.

  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se va alătura organizaţiilor sindicale în demersurile efectuate către Ministerul Sănătăţii, pentru rezolvarea situaţiilor generate de apariţia Legii 53/2014

  PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
  Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA  line_sep

  Parlamentul Romaniei
  Legea nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 24.04.2014.

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  Articol unic.

  Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari:

  1. La articolul 22, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

  "(4) Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali se pensioneaza conform reglementarilor in vigoare."

  2. La articolul 22, alineatul (5) se abroga.

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALERIU-STEFAN ZGONEA

  PRESEDINTELE SENATULUI
  CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

  Bucuresti, 17 aprilie 2014. Nr. 53.  line_sep

  Lipsa avizului anual si a autorizatiei de exercitare a profesiei aduc atingere raporturilor de munca pana la sanctiuni penale

            I. Conform prevederilor art. 46, alin.(2) si (4) din OUG nr.144/ 2008:

  (2) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua. Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania crediteaza cursurile, programele de educatie continua avizate de Ministerul Sanatatii Publice, precum si alte forme de educatie continua prevazute de lege si stabileste numarul minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei.

  (4) Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania li se poate suspenda dreptul de libera practica, pana la realizarea numarului de credite respectiv.

            II. Prevederile legale invocate mai sus trebuie coroborate cu cele ale art.52, alin.(1), lit.e) si ale art.56, alin.(1), lit.g) din Legea nr.53 / 2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  "Art.52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:

  e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

  Art. 56 (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

  g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei."

  III. Atragem atentia ca potrivit art.348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare:
  "Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda."  line_sep

  Directiva nr. 55/2013 nr. 55/2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (Regulamentul IMI) (Text cu relevanta pentru SEE)

            In vigoare de la 28.12.2013
  Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 28.12.2013.
  PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
  avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 46, articolul 53 alineatul (1) si articolul 62,
  avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
  dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
  avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,
  hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara (1),
  (1) Pozitia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.
  intrucat:

  (1) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale a consolidat un sistem de recunoastere reciproca bazat initial pe 15 directive. Aceasta prevede recunoasterea automata pentru un numar limitat de profesii bazata pe cerinte minime de formare armonizate (profesii sectoriale), un sistem general de recunoastere a titlurilor de formare si recunoasterea automata a experientei profesionale. De asemenea, Directiva 2005/36/CE a stabilit un nou sistem pentru libertatea de a presta servicii. Ar trebui sa se reaminteasca faptul ca membrii de familie din tari terte ai cetatenilor Uniunii beneficiaza de tratament egal in conformitate cu Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora. Cetatenii din tari terte pot beneficia, de asemenea, de tratament egal in ceea ce priveste recunoasterea diplomelor, certificatelor si altor calificari profesionale, in conformitate cu procedurile nationale relevante, in temeiul actelor juridice specifice ale Uniunii precum cele privind sederea de lunga durata, refugiatii, "titularii de Carte Albastra" si cercetatorii stiintifici.
  (2) In comunicarea sa din 27 octombrie 2010 intitulata "Actul privind piata unica, Douasprezece parghii pentru stimularea cresterii si intarirea increderii,Impreuna pentru o noua crestere", Comisia a identificat necesitatea modernizarii dreptului Uniunii in acest domeniu. La 23 octombrie 2011, Consiliul European, in concluziile sale, a sustinut o astfel de modernizare si a chemat Parlamentul European si Consiliul sa ajunga la un acord politic cu privire la revizuirea Directivei 2005/36/CE pana la sfarsitul anului 2012. In Rezolutia sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la punerea in aplicare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, Parlamentul European a invitat, de asemenea, Comisia sa prezinte o propunere. Raportul privind cetatenia UE din 2010, emis la 27 octombrie 2010 si intitulat "Eliminarea obstacolelor in calea drepturilor cetatenilor UE" subliniaza necesitatea usurarii sarcinii administrative legate de recunoasterea calificarilor profesionale.
  (3) Notarii care sunt numiti printr-un act oficial al autoritatilor publice ar trebui sa fie exclusi din domeniul de aplicare al Directivei 2005/36/CE avand in vedere regimurile specifice si diferite care le sunt aplicabile in diversele state membre pentru accesul la profesie si pentru exercitarea acesteia.
  (4) Pentru a consolida piata interna si a promova libera circulatie a profesionistilor, asigurand totodata o recunoastere mai eficienta si transparenta a calificarilor profesionale, un card profesional european ar prezenta o valoare adaugata. Acest card ar fi util in mod special pentru a facilita mobilitatea temporara si recunoasterea in conformitate cu sistemul de recunoastere automata, precum si pentru a promova un proces simplificat de recunoastere in conformitate cu sistemul general. Scopul cardului profesional european este de a simplifica procesul de recunoastere si de a genera reduceri de costuri si eficienta in functionare in beneficiul profesionistilor si al autoritatilor competente. Introducerea cardului profesional european ar trebui sa tina seama de punctele de vedere exprimate la nivelul profesiei in cauza si ar trebui sa fie precedata de o evaluare a adecvarii sale pentru profesia respectiva si a impactului sau asupra statelor membre. Evaluarea in cauza ar trebui organizata impreuna cu statele membre, daca este necesar. Cardul profesional european ar trebui sa fie eliberat la cererea unui profesionist si dupa prezentarea documentelor necesare si finalizarea de catre autoritatile competente a procedurilor aferente de verificare. Atunci cand cardul profesional european este emis in scopul stabilirii, acesta ar trebui sa constituie o decizie de recunoastere si sa fie tratat la fel ca orice alta decizie de recunoastere in temeiul Directivei 2005/36/CE. Acesta ar trebui sa completeze, mai degraba decat sa inlocuiasca eventualele cerinte de inregistrare asociate cu accesul la o anumita profesie. Nu este necesara introducerea unui card profesional european pentru profesiile juridice pentru care exista deja carduri profesionale in temeiul sistemului prevazut in Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitarii efective a libertatii de a presta servicii de catre avocati si al Directivei 98/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitarii cu caracter permanent a profesiei de avocat intr-un stat membru, altul decat cel in care s-a obtinut calificarea.
  (5) Functionarea cardului profesional european ar trebui sa se bazeze pe Sistemul de informare al pietei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului. Cardul si IMI ar trebui sa imbunatateasca sinergiile si sa consolideze increderea intre autoritatile competente, eliminand totodata suprapunerea lucrarilor administrative si a procedurilor de recunoastere pentru autoritatile competente si generand mai multa transparenta si certitudine pentru profesionisti.
  (6) Procedura pentru solicitarea si eliberarea cardului profesional european ar trebui sa fie clar structurata si sa includa garantii si caile respective de atac pentru solicitant. Actele de punere in aplicare ar trebui sa specifice cerintele privind traducerile si metodele de plata pentru eventualele tarife care trebuie furnizate si, respectiv, platite de solicitant, astfel incat fluxul de activitate in IMI sa nu fie intrerupt sau afectat, iar prelucrarea cererii sa nu fie intarziata. Stabilirea nivelului tarifelor este de competenta statelor membre. Cu toate acestea, statele membre ar trebui sa notifice Comisiei nivelul tarifelor stabilite. Cardul profesional european si fluxul de activitate aferent din cadrul IMI ar trebui sa asigure integritatea, autenticitatea si confidentialitatea datelor stocate si sa evite accesul ilegal si neautorizat la informatiile continute.  line_sep

  LEGE nr. 358 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea art. 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  Articol unic
  - Articolul 1961 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "- Art. 1961
  (1)Asistentii medicali absolventi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata intr-o specializare de profil clinic care au dobandit gradul de principal si, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moasa se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii.

  (2)Se considera specializari de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) urmatoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrica-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.

  (3)Asistentii medicali cu profil paraclinic, farmacie, medicina dentara, balneofizioterapie, incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate, care au absolvit studii superioare in profilul acestora, se incadreaza in functia corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradului de principal si a gradatiei avute la data promovarii.

  (4)Asistentii medicali incadrati in sistemul public in baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurta durata de specialitate, care au absolvit studii superioare in profilul acestora si, ulterior, obtin gradul de principal in profilul studiilor superioare absolvite, beneficiaza de incadrarea in functia de asistent medical principal corespunzatoare studiilor superioare absolvite, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii."
  -****-
  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALERIU-STEFAN ZGONEA
  PRESEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU


  Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 819 din data de 21 decembrie 2013  line_sep

  NOU!
  HOTARARE nr. 2 din 10 octombrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009

  EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA
  PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 9 decembrie 2013

  In temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,

  Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare:

  ART. I
  Anexa nr. 3 "Certificatul de membru" la Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  ART. II
  Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Presedintele
  Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,
  Mircea Timofte

  Bucuresti, 10 octombrie 2013.

  Anexa se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 763 din 9 decembrie 2013, la paginile 14-15, (a se vedea imaginiele asociate).

    Download  ANEXA 3 - MODEL CERTIFICAT DE MEMBRU

    Download  MODEL AVIZ ANUAL

  Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 763 din data de 9 decembrie 2013  line_sep

  SCUTIRE DE PLATA COTIZAŢIEI ÎN CONCEDIUL DE MATERNITATE

  Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot fi scutiţi de la plata cotizaţiei pe perioada suspendării calităţii de membru al organizaţiei, inclusiv în cazul concediului de maternitate.

  Pentru a fi scutiţi de la plata cotizaţiei, membrii organizaţiei trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei judeţene de care aparţin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Scutirea de la plata cotizaţiei nu operează retroactiv.

  Potrivit art. 7 lit c) din Hotărârea nr.24/2009, "sunt scutiţi de la plata cotizaţiei asistenţii medicali generalişti, moaşele sau asistenţii medicali care au solicitat suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR pe durata suspendării".

  OAMGMAMR precizează că numai persoanele care au solicitat în scris filialei suspendarea calităţii de membru al organizaţiei sunt scutite de la plata cotizaţiei.

 • Proiect lege privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania

 • Hotarare Nr. 2/30.03.2010 - privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

 • Hotărârea Nr. 8/21.03.2013 - Privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România.

 • Hotărârea Nr. 10/21.03.2013 - Privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România şi a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România.

 • Hotărârea Nr. 11/21.03.2013 - Privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenților medicali generalişti, moaşelor şi asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România nr. 32/2009.

 • ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU

 • ORDINUL NR. 613 - privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie.

 • Adresa Nr. 706/05.07.2012

 • DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII DUPLICATULUI LA CERTIFICATUL DE MEMBRU

 • HOTĂRÂREA NR. 7/28.06.2012 - privind aprobarea Procedurii de transfer a asistenţilor medicali generalişti, a moaşelor şi a asistenţilor medicali

 •           Mai jos se poate accesa decizia Preşedintelui OAMGMAMR Mircea Timofte privind menținerea gradului principal pentru asistenții medicali absolvenți de studii superioare precum şi Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei ce reglementează anumite schimbări importante in domeniul sanitar.


 • Adresa nr. 700 / 04.07.2012


 • Ordonanta de Urgenta Nr. 35


 • Procedura de transfer a unui asistent medical între filialele O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Anexa I - Model Cerere de Transfer
 • Anexa II - Model Notă de Transfer
 • Ordonanta de urgenta Nr. 48/10.06.2010 - pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii.

 • Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 62/27.01.2010

 • Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 58/26.01.2010

 • MONITORUL OFICIAL NR. 62 DIN 27 IANUARIE 2010 Regulament Comisie Etică

 • ORDINUL Nr.962 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor.

 • LEGEA Nr. 266 din 7 noiembrie 2008 Republicată Legea farmaciei.

 • Hotărâre Nr. 2/30.03.2010 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România.

 • Ordonanță de urgență Nr. 48/10.06.2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării.

 • Hotarare Nr. 62/27.01.2010 pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii Comisiei Nationale/Teritoriale de etica si deontologie a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

 • Hotarare Nr. 58/26.01.2010 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali

 • Ordonanta de urgenta Nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

 • Hotarare de Guvern privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si a modului de acordare a acesteia

 • Noul Proiect de Lege privind: Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

 • Noul Ordin al MSP privind: Aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

 • Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului Nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Criterii necesare de indeplinit de catre asistentii medicali in vederea angajarii acestora in domeniul sanitar

 • Descrierea standardelor profesionale din domeniul medical respectiv profesiile de: Acustician-audioprotezist, Asistent medical anestezie terapie intensiva, Asistent medical chirurgie, Asistent medical dietetica-nutritie, Asistent medical farmacie, Asistent medical generalist, Asistent medical de laborator, Asistent medical neonatologie, Asistent medical obstetrica-ginecologie, Asistent medical radiologie, Asistent medico-social, Asistent social in penitenciar, Infirmiera, Maseur, Nursa

 • Directiva Europeana privind Certificatului de conformitate
  Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu data de 26.11.2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.

 • Lege nr.307 din 28/06/2004
  Publicata in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 578 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

 • Hotarare Nr. 1477 din 11 decembrie 2003
  pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de invatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza

 • Lege Nr. 461 din 18/07/2001
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 425 din 31/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania

 • Legea malpraxis-ului

 • Lege Nr. 46 din 21/01/2003 a drepturilor pacientului
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.51 din 29/01/2003

 • Ordin Nr. 180 din 05/03/2003
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr.166 din 17/03/2003 privind eliberarea autorizatiei de libera practica medicala pentru personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie

 • Ordin Nr. 979 din 30/07/2004
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 724 din 11/08/2004 privind eliberarea autorizatiei de libera practica

 • Ordin Nr.66 din 08/02/2002
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 123 din 15/02/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie

 • Ordin Nr. 93 din 05/02/2003
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 131 din 28/02/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie

 • Ordonanta de urgenta Nr. 123 din 11/12/2003
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr. 919 din 22/12/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 • Ordin Nr. 142 din 07/03/2002
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I Nr.185 din 18/03/2002 privind completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei Nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializarilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregatire postliceala sau medie

 • Monitorul Oficial Nr. 451 din 27/05/2005Download
  privind procedura de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali si moaselor 

 • Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii Download

 • Ordonanta de urgenta Nr. 115 din 24/11/2004 privind maririle salariale Download

 • Contractul colectiv de munca 2005-2007 Download

 • Codul muncii actualizat 2005 Download

 • Lege privind raspunderea civila a personalului medical Download

 • Contractul colectiv de munca pe anul 2007 - 2010 Download

 • Certificate si adeverinte necesare pentru a lucra in UE Download

 • Ordin din 2007
  privind eliberarea actelor de studii postliceale absolventilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate in baza Hotararii de Guvern Nr. 797/1997 Download

 • Anexa la O. M.Ed.C. Nr. 760/03.04.2007
  Instructiuni privind organizarea si desfasurarea examenului pentru reconstituirea situatiilor scolare Download

 • Ordonanta Nr. 23 din 31 ianuarie 2007
  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Download

 • Ordin Nr. 721 din 07/07/2005
  privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 Download

 • Hotarare adoptata la Suceava octombire 2007
  privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea O.A.M.M.R. Download

 • Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European
  privind recunoasterea calificarilor profesionale Download

 • Legea 96 din 2007
  privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania Download • Site gazduit de Romarg.ro         221972 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!