Programul national de educatie profesionala continua

line_separator

Februarie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I

TERMENI ŞI DEFINIŢII


Art.1. Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare şi care implică actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor profesionale, îmbunătăţirea nivelului de competente, însuşirea de noi cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, necesare pentru a furniza servicii de calitate pacienţilor şi publicului.

Art.2. Formele de Educaţie Medicală Continuă sunt creditate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR)

Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.

CAPITOLUL II

FORME DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ CREDITATE DE OAMGMAMR

Art.4. Formele de educaţie medicală continuă care pot fi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt următoarele:

(1) Cursuri de EMC
(2) Ateliere de lucru/practică
(3) Stagii practice
(4) Şcoli de vară/iarnă
(5) Cursuri on-line (educaţie medicală continua la distanţă-EMCD)
(6) Manifestări ştiiţifice:
a) mese rotunde
b) conferinţe ştiinţifice
c) simpozioane ştiinţifice
d) congrese ştiinţifice.
(7) Publicare de materiale ştiinţifice medicale:
a) autor/co-autor de articole pentru publicaţii medicale;
b) autor/co-autor de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale;
c) autor/ co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.
(8) Abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate creditate.
(9) Cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice:
a) elaborarea de proiecte profesionale
b) coordonarea de proiecte profesionale.
(10) Programele de învăţământ care pot fi creditate de către CNEPC a OAMGMAMR sunt următoarele:
a) masterat
b) doctorat
c) cursuri de specializare
d) cursuri pentru dobândirea de noi competenţe
e) grad principal
f) curs de formatori sau de formare de formatori
g) Programul special de revalorizare

CAPITOLUL III

CONDIţII DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art.5. Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.Să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.
2. Să utilizeze metode şi mijloace de formare a adulţilor care să conducă la creşterea nivelului de pregătire teoretică cât şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical;
3. Furnizorul de educaţie medicală continuă să fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.

Art.6. Numărul de credite EMC acordat fiecărei forme de educaţie medicală continuă este stabilit prin prezentele Norme.

CAPITOLUL IV

REGULI DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

Art.7. Reguli de creditare a cursurilor EMC:
(1) Numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.
(2) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanţi poate fi formată din maxim 50 de persoane.
(3) Pentru cursurile cu aplicaţie practică (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanţi poate fi formată din maxim 20 persoane.
(4) Creditarea cursurilor de EMC:
a) Pentru o ora de curs se acordă 1 credit EMC. Pe durata unei zile de curs se pot obţine maxim 6 credite EMC.
b) Pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, se pot acorda maxim 15 credite EMC.
c) Pentru cursurile cu aplicaţii practice se pot acorda maxim 18 credite EMC.
(5) Categorii de cursuri în funcţie de tematică:
a. Cursuri obligatorii:
• Cursul de resuscitare cardiorespiratorie – obligatoriu o data la 5 ani
• Curs în specialitatea profesiei (cel puţin un curs/an)
Cursurile obligatorii şi intervalele la care acestea sunt actualizate se stabilesc de către Biroul Executiv la propunerea Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR şi se vor publica pe site-ul OAMGMAMR.
b. Cursuri recomandate: cursuri cu teme din diferite specialităţi şi domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical (lista de teme recomandate este propusă şi actualizată periodic de Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă- CNEPC a OAMGMAMR);
c. Cursuri stabilite de filială, în urma identificării nevoilor de educaţie medicală continuă la nivelul unităţilor sanitare din judeţ/Municipiul Bucureşti.
Art.8. Reguli privind desfăşurarea şi creditarea atelierelor de lucru/practică:
(1) Pentru un atelier de lucru grupa de cursanţi poate fi formată din maxim 15 persoane.
(2) Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.
(3) Creditarea cursurilor de EMC:
a) Pentru 1 zi de atelier de lucru/practică (6 ore) se pot acorda maxim 6 credite EMC.
b) Creditarea atelierelor de lucru/practică se poate face cu maxim 12 credite EMC.
Art.9. Reguli privind creditarea stagiilor practice:
Stagiul de pregătire practică reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.
(1) Pentru stagiile practice se pot acorda maxim 10 credite EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată. în urma efectuării stagiilor practice se pot obtine maxim 20 de credite EMC/an.
(2) Pentru stagii practice cu o durată mai mica de 1 lună, numărul de credite se calculează proportional cuperioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite EMC/săptămână).
(3) Participarea la stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internaţional este creditată cu numărul de credite conferite de organismul European, respectiv internaţional relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical.
(4) Creditele EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menţionează locul de desfăşurare şi durata acestuia.

Art.10. Reguli de creditare pentru şcolile de vară/iarnă:
(1) Tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.
(2) Pentru 1 zi de activitate de lucru/practică în cadrul şcolilor de vară/iarnă se acorda 3 credite EMC.

Art.11. Reguli de creditare pentru cursurile on-line (Educaţia Medicală Continuă la Distanţă-EMCD)
(1) Cursurile de educaţie medicală continuă la distanţă se crediteaza de Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.
(2) Cursurile de educaţie medicală continuă la distanţă sunt organizate de către:
OAMGMAMR si filialele sale.
,,(2) Cursurile de educaţie medicală continuă la distanţă sunt organizate de către:
a) OAMGMAMR si filialele sale;
b) Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin Protocol de colaborare.* (*Conform Hotărârii Consiliului naţional al OAMGMAMR nr. 13/19.06.2018)
(3) Pentru cursurile on-line se pot acorda maxim 15 credite EMC.
(4) Filialele judeţene/ mun. Bucureşti ale OAMGMAMR au obligaţia de a transmite trimestrial către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, un raport cu privire la cursurile de educaţie medicală continuă la distanţă desfăşurate la nivelul filialei în trimestrul respectiv, conform prevederilor art. 23 din prezentele Norme.

Art.12. Regulile de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele judeţene/Municipiul Bucureşti ale OAMGMAMR sau de alţi organizatori în colaborare cu acestea:
(1) Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEPC cu cel puţin 20 zile înaintea începerii programului (anexă 2);
(2) Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte entităţi juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de către reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul căreia se va desfăşura evenimentul, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului (anexă 2);
(3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există;
(4) Preşedintele filialei avizează cererea conform normelor şi o va transmite CNEPC, spre creditare;
(5) Monitorizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanţi la eveniment intră în atribuţiile preşedintelui de filială.)
(6) O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă această este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau este publicată;
(7) Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu un număr de credite egal cu numărul de credite conferite de organismul internaţional.

12.1. Creditarea meselor rotunde
Se face de către Comisia judeţeană de EPC, care are obligaţia de a transmite CNEPC raportul de desfăşurare a manifestării ştiinţifice în termen de 30 zile de la data desfăşurării acesteia.
a) În cadrul mesei rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maxim 20 persoane.
b) Se pot acorda maxim 3 credite pentru masa rotunda (0,5 credite EMC/oră).
12.2. Creditarea simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor:
a) simpozioanele, conferinţele locale/judeţene pot fi creditate cu 0,75 credite EMC/oră.
b) simpozioanele, conferinţele naţionale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.
c) congresele pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.
d) autorii lucrărilor prezentate la manifestările ştiinţifice vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,5 faţă de participant.
e) Co-autorul (maxim 3 co-autori) va/vor primi un număr de credite EMC înmulţit cu 1,25 faţă de participant.

Art.13. Reguli de creditare pentru publicarea de materiale ştiinţifice medicale:
(1) Un articol cu tema profesională publicat în mai multe reviste se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
(2) Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestări respective.
(3) Pentru autorul de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite EMC/articol;
(4) Pentru autor de articole publicate în reviste de specialitate în altă ţară se acordă 30 credite EMC;
(5) Pentru autor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite EMC;
(6) Pentru autor de carte se acordă 100 de credite pentru o carte;
(7) Pentru autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC pentru o carte;
(8) Co-autorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor;
(9) Pentru redactor-şef de revista medicală se acordă 30 de credite EMC/an.

Art.14. Regulile de creditare pentru abonamentele la publicaţii ştiinţifice:

(1) Periodicitatea apariţiei. Pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an.
(2) Obligativitatea înscrierii în publicaţie a Internaţional Standard Serial Number (ISSN) sau Internaţional Standard Book Number (ISBN);
(3) Să aibă obligatoriu un conţinut ştiinţific de specialitate;
(4) Să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politică sanitară;
(5) Consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă profesinisti din domeniul medical;
(6) Înscrierea pe lista publicaţiilor creditate de OAMGMAMR (Nomenclatorul publicaţiilor creditate de OAMGMAMR);
(7) Publicatiile care vor fi creditate se stabilesc de catre Comisia Nationala de Educatie Profesională Continua a OAMGMAMR.
(8) Lista publicaţiilor creditate va fi publicată pe site-ul OAMGMAMR.
(9) Numărul de credite stabilit pentru abonamente la publicaţiile medicale:
a) "ARS MEDICA", revista naţională de specialitate a OAMGMAMR este creditată cu 9 credite EMC/abonament anual.
b) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual.
c) Revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR, care contin si teste pentru evaluarea cunostintelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual.
d) Alte reviste naţionale/internationale de specialitate şi/sau alte publicaţii se crediteaza cu 5 credite EMC.
e) Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicaţii ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 14 credite EMC.
f) Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic.

Art.15. Creditarea pentru elaborarea şi coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de către CNEPC pentru fiecare caz în parte, în funcţie de importanţa proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

Art.16. Reguli de creditare a programelor de învăţământ postuniversitar:

(1) Beneficiază de credite EMC deţinătorul unei diplome de master, respective a titlului ştiinţific de doctor, emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice, a cărui programă de pregătire pentru obţinerea masteratului/doctoratului a avut o temă relevantă pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical.
(2) Creditele EMC se acorda pentru anul in care a fost obţinută diploma, o singură data, la prezentarea documentului.
(3) Obţinerea titlului de master se creditează cu 40 credite EMC.
(4) Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se creditează cu 50 credite EMC.

Art.17. Creditarea programelor de învăţământ/perfecţionare postbază

(1) beneficiază de credite EMC deţinătorul unor titluri/certificări profesionale obţinute prin programe de pregătire acreditate de către Ministerul Sănătăţii sau de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
(2) Obţinerea unei specializări se creditează cu 30 credite EMC.
(3) Obţinere unei competenţe se creditează cu 20 credite EMC.
(4) Obţinerea gradului principal se creditează cu 10 credite EMC.
(5) Obţinerea titlului de formator sau de formare de formatori se creditează cu 20 credite EMC.
(6) Absolvirea Programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 01.01.2007, se crediteaza cu 20 credite EMC.

CAPITOLUL V

CERTIFICAREA FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ ŞI EVIDENŢA CREDITELOR CURSURILOR/MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Art. 18. Reguli de creditare a formelor de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă
Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite în scris către filialele judeţene ale OAMGMAMR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor, următoarele informaţii:

a) perioada de desfăşurare;
b) locaţia de desfăşurare;
c) numar participanţi;
d) titlul programului EMC;
e)numele formatorului;
f) numarul de credite acordat;

Ulterior desfăşurării programelor de EMC, Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR va transmite filialelor judeţene ale OAMGMAMR listele cu participanţi, în vederea eliberării certificatelor de participare şi de acordare a creditelor EMC.

ART.19. Certificarea cursurilor/manifestărilor ştiinţifice:

Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare ştiinţifică, certificate de participare pe care se va menţiona tema cursului/manifestării, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite EMC.
(1) Certificatele vor fi editate şi înseriate la filiala judeţeană/Mun. Bucureşti, prin Registrul Naţional Unic (RNU)al OAMGMAMR;
(2) În cazul cursurilor/manifestărilor ştiinţifice organizate de alte entităţi juridice decât OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de către filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul căreia s-a desfăşurat cursul/manifestarea);
(3) Certificatele eliberate de filialele judeţene/Mun. Bucureşti ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/manifestări ştiinţifice creditate de CNEPC, vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru.

Art.20. Filielele judeţene/Municipiul Bucureşti realizează evidenţa creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR, prin înregistrarea obligatorie a creditelor în Registrul Naţional Unic.

Art.21. Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moaşă, asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR. în prezent, numărul anual de credite necesar avizării Certificatului de membru este de 30 de credite.

Art.22.

(1) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
(2) Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv, cât şi asistenţii medicali nevăzători.
(3) Pentru obţinerea avizului anual al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel puţin jumătate să fie realizate prin cursuri EMC. Fac excepţie de la aceasta prevedere cei care au obţinut necesarul anual de credite în baza obţinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competenţe şi autorii de cărţi/capitole de cărţi, grad principal.

CAPITOLUL VI

MONITORIZAREA DESFĂŞURARII FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ; MODALITATEA DE RAPORTARE A ACTIVITĂŢII EMC

Art.23. Filialele judeţene/ mun. Bucureşti ale OAMGMAMR au obligaţia de a transmite trimestrial către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfăşurate în trimestrul respectiv, care să conţină (Anexa 6 la Norme):
• tema cursului/manifestării
• numărul adresei de creditare;
• perioada de desfăşurare;
• locul de desfăşurare;
• data/perioada desfăşurării cursului
• numele formatorului/formatorilor
• numărul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;
• numărul participanţilor/serie;
• numărul de credite EMC.

Art.24. Raportarea activităţii de educaţie medicală continuă desfăşurată la nivelul filialelor judeţene/Mun. Bucureşti se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

Art.25. Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale şi va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situaţii.

Art.26. Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă va întocmi şi actualiza lunar registrul cursurilor creditate (anexa 7) şi lista publicaţiilor creditate, care vor fi afişate pe site-ul OAMGMAMR, www.oamr.ro.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 27. Începând cu data de 01.01.2015 creditele EMC nu se mai reportează.

Art. 28. Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR, în baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor ştiinţifice, care va fi înaintată de către preşedinţii filialelor judeţene/Mun. Bucureşti către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, conform Normelor de creditare.

Art.29. În urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc.) Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă decide creditarea formelor de educaţie medicală continuă.

Art.30. Pentru cursurile EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către filiala judeţeană/Mun. Bucureşti.Valabiliatatea creditării poate fi prelungită, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Art.31. Pentru desfăşurarea cursurilor, furnizorii de EMC acreditaţi au obligaţia de a informa şi de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se vor desfăşura cursurile respective. Dacă la curs participă şi membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligaţia de a transmite lista nominală a participanţilor, filialei de provenienţă.

În caz contrar, conducerea filialei de provenienţă a participanţilor la curs, poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute iar furnizorul riscă pierderea acreditării.

În acest caz, Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.
Art.32. Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008, aprobată prin Legea 53/2014.

Art.33. Prezentele Norme sunt obligatorii pentru organizarea şi desfăşurarea formelor de educaţie medicală continuă la nivelul filialelor judeţene/Mun.Bucureşti ale OAMGMAMR.

Nerespectarea prezentelor Norme are drept consecinţă sancţionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (preşedintele de filială şi preşedintele Comisiei EPC judeţene), conform prevederilor legale şi reglementărilor interne ale OAMGMAMR.

Art.34. Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs şi cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR).

Art. 35. Prezentele norme intră în vigoare de la data 1.04.2017.

 Download ANEXA 1 CERERE CREDITARE CURSURI

 Download ANEXA 2 CERERE CREDITARE MANIFESTARI


line_sep

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL I

Furnizorii de Educaţie Medicală Continuă (EMC)


Art.1 Furnizorii de educaţie medicală continuă, denumiţi în continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judeţene şi prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, instituţii/unităţi de învăţământ medical, organizaţii neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entităţi juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului medical.

1.1 Furnizorii de EMC persoane fizice pot fi:

a) angajaţi/colaboratori ai entităţilor juridice precizate la art.1;
b) colaboratori ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR;
c) persoane fizice autorizate (PFA–uri care au ca obiect de activitate "alte forme de învăţământ" COD CAEN 8559).

1.2 Furnizorii de EMC persoane juridice pot fi persoane juridice publice/private, care au personal propriu, formatori certificaţi/acreditaţi, angajaţi cu contract individual de muncă/colaborare, sau care au parteneriate cu instituţii/unităţi din sistemul naţional de învăţământ, acreditate, respectiv:
a) OAMGMAMR;
b) instituţii/unităţi de învăţământ medical acreditate/autorizate;
c) societăţi comerciale/entităţi juridice care au ca obiect de activitate "alte forme de învăţământ" COD CAEN 8559;
d) organizaţii neguvernamentale care au prevăzut în statut formarea/educaţia medicală continuă pentru personal medical/adulţi.

1.3 Furnizorii de Educaţie Medicală Continuă la distanţă – EMCD pot fi:

a) OAMGMAMR;
b) Filialele OAMGMAMR;
c) Persoane fizice sau juridice care au încheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR sau cu filialele sale.
Art. 2 Persoanele fizice (lectori/formatori) şi persoanele juridice care solicită acreditarea trebuie să nu fi avut sau să aibă în derulare litigii cu OAMGMAMR, sancţiuni disciplinare, atitudini/acţiuni care să aducă atingere profesiilor de asistent medical generalist, moaşă si asistent medical.

Art. 3 Firmele producătoare de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Art. 4

(1) Conform Programului Naţional de EMC sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC: instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar medical acreditate/autorizate şi OAMGMAMR . (2) Sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC, persoanele fizice sau juridice care au încheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR, având ca obiect derularea de cursuri EMC.

CAPITOLUL II

Procesul de acreditare

Art. 5 Furnizorii de EMC se acreditează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă, denumită în continuare CNEPC, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii.

Art. 6 Pentru a fi acreditaţi, furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune la Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă sau, după caz, la filiala judeţeană/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 6.1 şi 6.4.

6.1 Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane fizice va conţine:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare prezentată în Anexa 1;
b) dovada de absolvire a cursului de formator, cu excepţia cadrelor didactice (grad didactic/modul de pregătire psihopedagogică) universitare, medicilor specialişti şi a medicilor primari; * (*Conform Hotărârii Consiliului naţional al OAMGMAMR nr. 14/19.06.2018)
c) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);
d) adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minim 5 ani în profesie şi specialitatea cursului (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);
e) Curriculum Vitae (CV);
f) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate şi anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul cursului;
g) copie de pe actele care atestă schimbarea numelui;
h) programa unuia dintre cursurile EMC propuse;
i) copii ale Codului de Identificare Fiscală (CIF) şi certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA).
6.2 Persoanele fizice angajaţi/colaboratori ai filialelor OAMGMAMR precum şi persoanele fizice care doresc acreditarea în nume propriu vor depune dosarele spre verificare/avizare la filialele OAMGMAMR de care aparţin/a judeţului unde au înregistrarea fiscală;
6.3 Dosarele eligibile vor fi avizate de preşedintele filialei şi transmise apoi CNEMC pentru acreditare.
6.4 Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice va conţine:
a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 2;
b) documente ale firmei/instituţiei/organizaţiei – copii certificate pentru conformitate după:
• actul constitutiv/statut;
• certificatul de înmatriculare/sentinţa judecatorească de înfiinţare;
c) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în original, înregistrarea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
d) certificat de înregistrare fiscală (copie) şi certificat de atestare fiscală în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
e) dovada că firma/instituţia/organizaţia are personal de specialitate în tematica pentru care se solicită acreditarea, respectiv:
• angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare "persoana fizică";
• acte care sa demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică si persoana fizică în cauză (adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil, etc.);
f) dovada că firma/instituţia/organizaţia are experienţă de minim 3 ani în organizarea şi derularea, cu regularitate, de cursuri adresate asistenţilor medicali/moaşelor;*

*) Conform Hotărârii CN nr. 12/2018
g) împuternicire notarială (în original) în cazul în care persoana care solicită acreditarea nu este reprezentantul legal al persoanei juridice;
h) copie după dovada achitării taxei de acreditare pentru persoane juridice.
6.5 Dosarele pentru acreditarea persoanelor juridice se vor depune la CNEPC.

Art. 7 Cererile de acreditare se vor soluţiona în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acestora la CNEPC, iar rezultatul se va comunica în scris, în termen de 7 zile solicitanţilor.

Art.8 În cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditării va fi notificat, având la dispoziţie 15 zile să completeze dosarul. în caz contrar, dosarul va fi respins.

Art. 9 Acreditarea furnizorilor de formare este valabilă 12 luni de la data acordării.

CAPITOLUL III

Oferta de cursuri

Art.10 Programul de educaţie medicală continuă propus de furnizor reprezintă oferta educaţională care urmăreşte, după caz, dobândirea sau actualizarea de cunoştinţe profesionale, formarea şi dezvoltarea de aptitudini şi/sau de competenţe profesionale pentru asistenţii medicali, în conformitate cu standardele profesionale şi standardele de calitate specifice.

Art.11 Furnizorii de educaţie medicală continuă vor face dovada că materialul cursului se încadrează în nevoile specifice de formare stabilite de către OAMGMAMR, în conformitate cu Programul Naţional de Educaţie Medicală.

Art.12 Furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune, în dosarul de acreditare, programa cursului care urmează să fie propus spre creditare.

Art.13 Furnizorii de educaţie medicală continuă pot solicita creditarea cursurilor de EMC conform Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă, fie odată cu dosarul de acreditare, fie ulterior, după obţinerea acreditării.

13.1 Cererile de creditare depuse odată cu dosarul de acreditare vor fi analizate doar în cazul furnizorilor care obţin acreditarea, conform reglementărilor OAMGMAMR privind creditarea cursurilor de EMC.

Art.14 Furnizorii de EMC acreditaţi vor susţine cursurile de EMC numai după informarea în scris a filialelor OAMGMAMR cu cel puţin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor.

Art.15 Furnizorii de educaţie medicală continuă nu au calitatea de organizatori ai cursurilor din cadrul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR.

15.1 Furnizorii de educaţie medicală continuă pot fi, după caz, co-organizatori ai cursurilor din cadrul Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă al OAMGMAMR, în colaborare cu filialele OAMGMAMR.

CAPITOLUL IV

Taxe

Art.16 Taxele de acreditare şi de reacreditarea a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

CAPITOLUL V

Reacreditarea

Art.17 Furnizorii de educaţie medicală continuă care au fost acreditaţi pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.

Art.18 Pentru a fi reacreditaţi, furnizorii de educaţie medicală continuă vor depune la Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă sau, după caz la filiala judeteană a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 18.1 şi 18.2:

18.1 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane fizice va conţine:
a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 1;
b) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs, pentru membri OAMGMAMR;
b^1) Prin excepţie de la prevederile lit. (b), nu au obligaţia depunerii avizului anual, membrii OAMGMAMR care, la data depunerii dosarului de reacreditare, deţin funcţii de conducere sau au calitatea de salariaţi în cadrul OAMGMAMR;*
*) Conform Hotărârii CN nr. 12/2018
c) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate şi anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare şi alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul cursului (altele decât cele care au fost depuse deja la dosar, dacă acestea există);
d) copii ale CIF şi certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA);
e) fişa evaluare a activităţii educţionale desfăşurate în anul precedent completată de comisia/comisiile EMC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile, prevăzută în Anexa 3.
18.2 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice va conţine:
a) cerere tip de acreditare/reacreditare – prezentată în Anexa 2;
b) fişa evaluare a activităţii educţionale desfăşurate în anul precedent completată de comisia/comisiile EPC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile;
c) cereri de reacreditare "persoane fizice" (Anexa 1) pentru formatorii care urmează să susţină cursuri;
d) copie după dovada achitării taxei de reacreditare pentru persoane juridice.

CAPITOLUL VI

Alte dispoziţii

Art.19 Furnizorii de educaţie medicală continuă acreditaţi vor fi înregistraţi în registrul naţional al furnizorilor de educaţie medicală continuă prevăzut în Anexa 4 şi în Anexa 5.

Art.20 Lista furnizorilor de educaţie medicală continuă acreditaţi prevăzută în Anexa 4 se va afişa pe site-ul naţional al OAMGMAMR.

Art.21 CNEPC prin comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti, va monitoriza desfăşurarea programelor EMC, având ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale.

Art.22 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage sancţionarea furnizorului, care, în funcţie de gravitatea abaterii poate fi :
a) Suspendarea acreditării până la remedierea aspectelor care au condus la această sancţiune. în caz de suspendare a acreditării, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza programe EMC pentru alte serii de cursanţi până la ridicarea suspendării;
b) Retragerea acreditării furnizorului dacă motivul suspendării nu este remediat în termenul stabilit de CNEPC.

Art.23 Retragerea acreditării este de competenţa Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă, cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Art.24 Preşedintii filialelor judeţene vor aduce la cunoştinţa Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă orice situaţii de abatere ale furnizorilor de la prezentele norme.

ANEXE

 Download Anexa 1 - Cerere acreditare reacreditare persoane fizice

 Download Anexa 2 - Cerere acreditare reacreditare persoane juridice
 Download Anexa 3 - Fisa de evaluare a formatorului


line_sep

 Download Hotararea nr. 7/16.03.2018 - pentru completarea Hotararii Consiliului National nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         221964 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!