Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal

line_separator

Februarie 2019
LMMJVSD
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

line_separator
line_separator


line_sep"Pe data de 31 iulie 2018, intră în vigoare Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Această lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional, în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul general privind protecţia datelor.

Legea nr. 190/2018 publicată pe site-ul Autorităţii la secţiunea Legislaţie, poate fi consultată şi aici ".

 Download LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018


line_sep

REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IMPLEMENTAREA REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date - la OAMGMAMR GALAŢI


ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA - FILIALA GALAŢI anunţă că începând din data de 25 Mai 2018, datele membrilor OAMGMAMR vor fi în continuare protejate, în condiţiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, a consacrat necesitatea legiferării având ca prim fundament asigurarea unui nivel consecvent ridicat şi uniform de protecţie a drepturilor şi libertăţilor în spaţiul Uniunii.

Regulamentul consacră dreptul la protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental. Beneficiarele protecţiei sunt persoanele fizice, pentru care Regulamentul creează spaţiul de libertate, securitate şi justiţie necesar în raport cu activităţile de prelucrare a datelor personale şi cu libera circulaţie a acestor date.

În sensul prezentului Regulament:
" DATE CU CARACTER PERSONAL ": înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare CNP, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

."PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL " înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

- colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;

- înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;

- organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;

- stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;

- adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;

- modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;

- extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;

- consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;

- utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;

- dezvăluirea/divulgarea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;

- alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică; - combinarea/alinierea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;

- blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;

- restricţionarea - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

- ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;

- transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;

- distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.

În vederea implementării REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, OAMGMAMR Galaţi are în vedere asigurarea continuităţii protecţiei datelor care au caracter personal şi pregăteşte proceduri/instrucţiuni în care vor fi detaliate măsuri, asigurând respectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor:

- Respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

- implementarea practică a condiţiilor privind legalitatea prelucrării acestor date; asigurarea securităţii datelor cu caracter personal şi Stocarea /arhivarea datelor cu caracter personal;

- desemnarea unui responsabil DPO care va avea ca atribuţii principale facilitarea si monitorizarea conformităţii cu normele de drept al Uniunii sau drept intern;

- efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor atunci când prelucrarea este "susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertăţile persoanelor fizice";

- întocmirea evidenţei activităţilor de prelucrare potrivit art. 30 din RGPD;

- aplicarea unor măsuri tehnice şi organizatorice menite să respecte normele aplicabile în materie de protecţie a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

- implementarea practică a obligaţiilor referitoare la notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere, precum şi a persoanei vizate, în cazul apariţiei unui incident de securitate în domeniul protecţiei datelor care au caracter personal, obligaţii instituite de art. 33 şi art. 34 din RGPD;

- organizarea continuă a cursurilor de formare privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul dezvoltării competenţelor în domeniul de referinţă şi consolidarea deprinderilor de lucru cu sistemele de evidenţă automate sau neautomate ce conţin date cu caracter personal.

Cele şase principii de bază ale GDPR respectate de OAMGMAMR Galaţi sunt:

1 LEGALITATEA, ECHITATEA ŞI TRANSPARENŢA

2. LIMITĂRI LEGATE DE SCOP

3. REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR

4. EXACTITATEA

5. LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE

6. INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

OAMGMAMR GALAŢI colectează în mod direct şi indirect date care au caracter personal şi le prelucrează în condiţiile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în următoarele scopuri:

- Îndeplinirea prevederilor şi atribuţiilor legale prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 144 din 2008, aprobată prin Legea 53/2014 şi prin Legea nr. 278/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015;

- Îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în Statutul OAMGMAMR, în Regulamentul de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, în Codul de etică şi deontologie, în toate Hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al OAMGMAMR şi publicate în Monitorul Oficial al României;

- Îndeplinirea prevederilor legale prevăzute în Directiva 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI")

Colectarea datelor cu caracter personal se face - LA CEREREA MEMBRILOR - prin completarea directă de către persoana vizită a formularelor de înscriere în OAMGMAMR Galaţi, a formularelor pentru eliberarea Certificatului de membru şi/sau a Avizului anual de liberă practică, a formularelor de înscriere la cursuri, a celorlalte formulare speciale de înscriere pentru voluntariat, pentru efectuarea unui stagiu practic de reatestare a competenţelor profesionale, ş.a şi prin utilizatorii care vor colecta şi vor introduce datele cu caracter personal ale persoanei vizate din format fizic (de exemplu: diplomele de studii) în sistemul informaţional.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori, la cererea scrisă a membrilor/ angajaţilor/ formatorilor EPC, etc, în baza documentelor care justifică necesitatea modificării, cu aprobarea conducerii operatorului de date OAMGMAMR Galaţi.

Colectarea şi Prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care îi revin operatorului OAMGMAMR Galaţi; Colectarea şi Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Colectarea şi Prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul OAMGMAMR Galaţi.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România efectuează următoarele activităţi de prelucrare date cu caracter personal:

1. Înregistrarea membrilor în Registrul National Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România (în vederea eliberării Certificatului de membru + Avizul anual pentru exercitarea profesiei)

2. Autorizare sau, după caz, avizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;

3. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate)

4. Recunoaşterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene

5. Asigurarea schimbului de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;

6. Emiterea cardului profesional european

7. Emiterea Certificatului de status profesional curent - atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor

8. Autorizarea exercitării temporare şi ocazionale a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe

9. Soluţionarea cererilor şi petiţiilor din partea membrilor sau a altor cetăţeni ( pacienţi/aparţinători ai pacienţilor)

10. Analiza cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;

11. Instituirea Mecanismului de alertă - informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei (sunt comunicate abaterile disciplinare sau condamnările pentru săvârşirea unor infracţiuni legate de exercitarea profesiei)

12. Organizarea şi desfăşurarea Examenului de grad principal - gestionare dosare de înscriere participanţi şi emitere certificate de grad principal

13. Exercitarea profesiei în regim independent - PFI / avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali

14. Iniţierea şi promovarea/organizarea şi desfăşurarea de forme de educaţie profesională continuă (cursuri, conferinţe, simpozioane, etc.)

15. Activitatea EMC

- creditare cursuri şi acreditare furnizori
- platformă cursuri online
16. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;

17. Cursuri de calificare ANC: Infirmieră, Baby sitter, Îngrijitor bătrâni, Îngrijitor bolnavi;

18. Organizarea şi desfăşurarea Examenului de Reatestare a competenţelor profesionale - completare contracte, fişe de evaluare stagiu, diplome de absolvire, ş.a. ;

19. Autorizarea exercitării temporare a profesiei în calitatea de voluntar; organizarea şi desfăşurarea contractelor de voluntariat, conform Legii 78/2014 - privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; Înregistrarea Certificatelor de voluntar şi a Rapoartelor de voluntariat;

20. Implementarea proiectelor europene - înregistrare şi gestionare activităţi cu grup ţintă;

21. Gestionarea Site web: https://www.oammr-galati.ro - vizitat de utilizatori;

22. Facebook: Ordinul Asistenţilor Medicali din Romania - comunicare directă cu utilizatorii

23. Gestionarea şi arhivarea documentelor de resurse umane ale salariaţilor proprii şi ale membrilor OAMGMAMR (dosare personale, cazier, certificate de sănătate A5, REVISAL, etc.)

24. Gestionarea şi arhivarea documentelor financiare (state de plată, program informatic SAGA, alimentare/ transfer carduri bancare, contracte cu formatorii de cursuri acreditaţi, Transmitere Declaraţia 112, etc.)

25. Gestionarea şi arhivarea documentelor de Resurse Umane: contracte de muncă ale angajaţilor şi ale membrilor OAMGMAMR Galaţi, înregistrări / modificări în REVISAL/Rapoarte per salariat din REVISAL - pentru salariaţii OAMGMAMR Galaţi şi colectarea/prelucrarea datelor din Rapoarte per salariat din REVISAL pentru membrii OAMGMAMR Galaţi,

26. Utilizarea unui sistem de monitorizare video - accesul in sediul instituţiei.

OAMGMAMR, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informaţiile solicitate către membrii OAMGMAMR Galaţi sau către salariaţi, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTEJAREA PERSOANELOR FIZICE VIZATE: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de OAMGMAMR GALAŢI , au dreptul de a interveni asupra acestor date prin rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Conform Regulamentului, persoanele fizice ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări la OAMGMAMR Galaţi, au următoarele drepturi:

1. dreptul de a primi informaţii clare şi inteligibile cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
2. dreptul de acces la datele personale;
3. dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate şi/sau administrate;
4. dreptul de ştergere a datelor personale prelucrate, atunci când acest lucru nu contravine unei prevederi legale (dreptul de a fi uitat);
5. dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale;
6. dreptul la portabilitatea datelor personale către alt Operator;
7. dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, cu excepţia cazului în care prelucrarea este legitimă (operatorul face această prelucrare ca urmare a respectării unor cerinţe legale);
8. dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul OAMGMAMR Galaţi au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată şi expediată la adresa organizaţiei sau transmisă electronic la office@oammr-galati.ro , prin care să-şi exercite în mod just şi licit dreptul de intervenţie garantat, privind drepturile anterior menţionate.

La aceeaşi adresă se pot solicita informaţii suplimentare, clarificări sau se pot semnala situaţii în care s-au produs încălcări ale acestor drepturi în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Galaţi.

OAMGMAMR Galaţi va răspunde la solicitări într-un termen rezonabil de maximum 30 zile, acesta putând fi extins în condiţii excepţionale, justificate, cu informarea solicitantului, până la 60 de zile.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon/fax: 0336.802521 sau office@oammr-galati.ro,

În vederea apărării drepturilor prevăzute de REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, persoanele fizice, ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Galaţi şi care au motive justificate, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi depusă înainte de curgerea termenului de soluţionare a unei plângeri cu acelaşi conţinut înaintată către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Galaţi.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela la numărul de telefon/fax: 021/224.00.55; 021/224.00.25.

-  Download Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor


line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         221970 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!