Bine ati venit!

line_separator

Iulie 2017
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE ASISTENTI MEDICALI - SPITALUL "ANTON CINCU" TECUCI


  Download  Anunt concurs posturi vacante

line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru lunile IUNIE - IULIE 2017.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data începerii cursului - Denumirea cursului - Lectorul Cursului

- 30.06.2017 - 02.07.2017 - Socul - Clasificare, stadializare, etiopatogeneza, tabloul clinic si tratamentul de urgenta - Dr. Miulescu Magdalena

- 30.06.2017 - 02.07.2017 - Urgentele digestive - Conduita de urgenta si nursingul pacientilor cu patologie digestiva = HDS, Pancreatita acuta si alte urgente - Dr. Nechifor Alexandru - Casa de Cultura Tecuci

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

DECRET nr. 395 din 14 aprilie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT:

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017


În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României decretează:

ARTICOL UNIC

Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROM Â NIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 14 aprilie 2017.
Nr. 395.

Parlamentul României

Legea nr. 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 19.04.2017

În vigoare de la 22.04.2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Articolul 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) se abrogă.

2. După alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61)-(65), cu următorul cuprins:

(61) Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă "Asistent medical generalist".

(62) Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele "Asistent medical generalist" absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere.

(63) Studenţii admişi la programele de licenţă "Asistent medical generalist", absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

(64) Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale.

(65) Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

Bucureşti, 14 aprilie 2017.
Nr. 70.

line_sep

Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit, de la şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificatele de absolvire pentru candidaţii care au participat la examenul de obţinere a cele de-a doua specializări.

Specializare 2017


Certificatele se eliberează titularilor pe baza prezentării documentului de identitate.

Aceştia trebuie să aducă şi certificatul de membru, pe care va fi adăugată noua specializare.

Data limită de eliberare a certificatelor este 15 mai 2017.


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali a primit, de la OAMGMAMR Naţional, certificatele/diplomele de grad principal pentru asistenţii medicali/moaşele care au promovat examenul în sesiunea 2016.

Certificatele de grad principal se eliberează titularului sau persoanei împuternicite prin procură notarială.

Documentele pot fi ridicate de la sediul OAMGMAMR GALAŢI până pe 30 APRILIE 2017.
După data menţionată, certificatele se vor ridica de la OAMGMAMR - Sediul central, din Bucureşti, Calea Griviţei, nr.77, sector 1.

Potrivit Programului Naţional de Educaţie Medicală Continuă, toţi asistenţii medicali care au promovat examenul de grad principal în anul 2016 = au obţinut fiecare câte 10 credite EMC.

line_sep

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR OAMGMAMR!HOTĂRÂRE Nr. 1 din 10 februarie 2009

privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2016

STATUTUL Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

ART. 14

(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;

b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;

c^1) să nu facă aprecieri în public sau pe reţelele de socializare neconforme cu realitatea, legate de activitatea OAMGMAMR, în scopul de a induce în eroare opinia publică;

c^2) să nu publice, în mediile tradiţionale de comunicare (ziare, reviste, televiziune, radio etc.) sau pe reţelele de socializare imagini care aduc atingere demnităţii umane;

c^3) să nu răspândească informaţii de natură să prejudicieze imaginea sau drepturile asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;

c^4) să nu denigreze imaginea unei persoane în scopul de a vătăma sau păgubi, realizată prin intermediul mijloacelor media;

d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;

e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;

f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;

g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

i) să achite în termenul stabilit cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;

l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;

m) să respecte drepturile pacienţilor;

n) să nu difuzeze imagini privind o persoană aflată în îngrijirea unui serviciu medical/tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter confidenţial privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al reprezentanţilor legali.

(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.


ART. 62*1 din STATUT

Constituie abatere disciplinară:

a) faptele prin care se încalcă drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;

b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;

d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;

e) nerespectarea obligaţiei de a păstra secretul profesional;

f) neacordarea primului ajutor medical;

g) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;

h) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR sau cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

i) orice faptă prin care se încalcă, cu vinovăţie (intenţie sau din culpă), prevederile prezentului statut, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi/sau legislaţia din domeniul profesiei.

HOTĂRÂRE NR. 8/ 21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26. alin. (1), (2) şi (3) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.1/ 2009,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 21.03. 2013, emite următoarea hotărâre:

HOTĂRÂRE


Art.1 Se aprobă procedura de suspendare şi de retragere a calităţii de membru a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzută în anexă.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21.03.2013 şi se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Preşedinte
Mircea Timofte


ANEXĂ

PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI DE RETRAGERE A CALITĂ ŢII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

I. Condiţii generale de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România:


a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;

c) Disciplinar = nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

d) Disciplinar = neplata cotizaţiei datorată de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.

II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunţarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris şi produce efecte, în baza aprobării preşedintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

d) concediu paternal;

e) concediu pentru formare profesională;

f) şomaj, suspendarea se acordă pe perioada şomajului pentru o perioadă de maximum un an;

g) desfăşoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau însoţesc membrii de familie în aceste misiuni, în condiţiile legii.

3. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menţionate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.

Solicitarea se face în scris şi va fi însoţită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calităţii de membru de către preşedintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Naţional.

5. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizaţia şi nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Naţional.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.


7. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris.

Solicitarea se va face în scris şi se va transmite cu cel puţin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunţarea la calitatea de membru.
a) Cererea de retragere va fi însoţită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.

b) Retragerea la cerere a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă interzicerea exercitării profesiei.

III. Suspendarea disciplinară a membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul judeţean/mun. Bucureşti al OAMGMAMR

a) neachitarea cotizaţiei,

b) nerealizarea numărului de credite.

IV. Suspendarea sau retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR


a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condiţiile Codului de procedură penală.

b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical pentru o infracţiune care are legătură cu exercitarea profesiei.

c) în urma unei sancţiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c şi d din OUG 144/2008.

V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calităţii de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, le revine obligaţia de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

line_sepMinisterul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 870/2004

În vigoare de la 01.01.2017
Publicat in Monitorul Oficial Nr. 988 din 8 decembrie 2016


  Download  Ordin MS 1375 - Regulamentul privind timpul de munca

line_sep

Revista "Ars Medica" 2017


De peste 12 ani, Ars Medica este editată şi publicată de către asistenţi medicali pentru asistenţi medicali, sub egida OAMGMAMR .

Fiecare număr al revistei aduce în atenţia cititorilor săi cele mai noi şi utile informaţii despre exercitarea profesiei, studii şi cercetări profesionale, legislaţie medicală, interviuri şi ştiri internaţionale din domeniul medical.

Începând de luni 12.12.2016, asistenţii medicali pot încheia abonamente anuale la revista Ars Medica la orice oficiu poştal din România.

Abonamentele anuale sunt creditate de OAMGMAMR cu 9 credite, iar preţul unui abonament este de 33 lei/an, pentru 6 apariţii.


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

A ÎNCEPUT ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL DE LIBERA PRACTICĂ PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL - PENTRU ANUL 2017OAMGMAMR filiala Galaţi eliberează Avizul anual - 2017 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moaşă.

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se eliberează numai pentru persoanele care exercită legal profesia de asistent medical pe teritoriul României şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului, respectiv întreruperea activităţii profesionale!
Avizul acoperă doar perioada în care există un contract de muncă sau de voluntariat conf. Legii 78/2014, pe teritoriul judeţului Galaţi !

Acordarea Avizului pentru anul 2017 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

- Copia poliţei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 ( Se va elibera Avizul doar pe perioada acoperită de poliţa de malpraxis şi contractul de munca sau Voluntariat !!!)

- Extras din Revisal ( Raport per salariat) datat, semnat şi ştampilat de către angajator, pentru toti asistenţii medicali cu contract de muncă pe durată determinată şi pentru toţi cei cărora angajatorul NU LE REŢINE COTIZAŢIA DE MEMBRU lunar pe statul de plată si NU o virează lunar in contul filialei OAMGMAMR Galati ( fac excepţie asistenţii medicali angajaţi pe durată nedeterminată în unităţile sanitare care reţin cotizaţia lunar pe statul de plată şi o virează prin O.P. în contul filialei OAMGMAMR Galaţi )

- PLATA COTIZAŢIEI DE MEMBRU astfel:
- la zi, pentru cei cărora angajatorul le reţine cotizaţia, lunar, pe statul de plată şi o virează în contul OAMGMAMR Galaţi prin ordin bancar;
- Anticipat - pentru tot anul 2017 sau pentru minim 6 luni = pentru primul semestru al anului 2017 pentru toţi asistenţii cărora angajatorul NU LE REŢINE COTIZAŢIA DE MEMBRU lunar pe statul de plată şi NU o virează lunar in contul filialei OAMGMAMR Galaţi ( CMI, Farmacii, ş.a. )

Plata cotizaţiei ( 1% din salariul lunar de încadrare ) pentru anul 2017 - se face prin virament bancar sau depunere în contul - RO55BRDE180SV01388981800, deschis la BRD Sucursala Judeţeană GALAŢI Certificat de înregistrare fiscală cu nr. 15633647

- Numărul mimim de 30 credite EMC acumulat în anul 2016!


Membrii filialei care nu efectuează creditele EMC pentru anul 2016 pana la data de 10 decembrie 2016, vor putea recupera creditele restante în perioada 10 ianuarie 2017 - 28 februarie 2017, dar taxa de participare la cursurile organizate special în acest scop, va fi 100 de RON / pentru un curs RESTANT din 2016!!!!

FĂRĂ CURSUL DE RESUSCITARE CARDIO-RESPIRATORIE ( efectuat în ultimii 4 ani ) NU SE POATE ELIBERA AVIZUL DE LIBERĂ PRACTICĂ PE ANUL 2017!!!!

Asistenţii care au făcut ultimul curs de RCR în 2012 îl vor efectua obligatoriu în anul 2017!

Potrivit art. 29 al Programului National EMC, "asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008".

Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009.

La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate."

Potrivit noului Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, "obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei cu contract de muncă sau de voluntariat".

- Certificatul de membru - în original, însoţit de actele doveditoare, în cazul schimbării numelui titularului, sau cu o copie legalizată după diploma de studii - pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate şi / sau copia adeverinţei care atestă o nouă specializare dobândită;

- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate - concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, ( concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an, după caz)

- Copie dupa Cartea de identitate - în cazul persoanelor care şi-au schimbat acest document ( pentru că a expirat) sau pentru că şi-au schimbat numele prin căsătorie sau divorţ şi copie după documentul care atestă acest lucru

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea vor depune şi Certificatul de sănătate fizică şi psihică A5 ( se solicită anual ) în vederea eliberării avizului.

Pentru asigurarea de malpraxis, se păstrează limitele aplicate şi în anul 2016, respectiv valoarea minimă a poliţei este:

a) 10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în toate unităţile sanitare cu paturi, în serviciile de ambulanţă, în centrele de dializă, în creşe, în grădiniţe, etc;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, cabinetele medicale şcolare, ş.a.;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali de farmacie şi igienă-sănătate publică;

Va aşteptăm la sediu pentru eliberarea Avizului de liberă practică!

Preşedinte OAMGMAMR Galaţi
Daniela Artimof


line_sep

ABONAMENTUL LA REVISTA "ARS MEDICA" PENTRU ANUL 2017 = 33 LEI ( 6 numere ) = 9 credite EMC!!!!Abonamentul se face la orice Oficiu Postal in perioada Decembrie 2016 - Ianuarie 2017!!!

Chitanta se aduce la sediu pentru inregistrarea creditelor in baza de date a filialei OAMGMAMR Galati!!!

line_sep

ANUNŢ IMPORTANTFiliala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, certificatele de absolvire pentru absolvenţii care au participat la examenul de obţinere a celei de-a doua specializări în sesiunea Octombrie 2016.

Certificatele se eliberează titularului până la 15 DECEMBRIE 2016 pe baza prezentării documentului de identitate sau împuternicitului pe baza împuternicirii (nelegalizată), însoţită de o copie după cartea de identitate atât a titularului cât şi a persoanei împuternicite.

După eliberarea certificatelor, tabelul nominal având semnăturile de primire ale titularilor sau împuterniciţilor se înaintează la sediul central al OAMGMAMR la Bucureşti.


line_sep

Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 02.09.2016Având în vedere importanţa domeniului reglementat, respectiv recunoaşterea calificărilor profesionale din domeniul sanitar şi rolul Ministerul Sănătăţii de autoritate centrală în ceea ce priveşte politicile sanitare,

având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările legislaţiei europene, prin transpunerea Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI") şi crearea cadrului legislativ de aplicare sectorială a Legii nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul promovării admisiei şi mobilităţii cetăţenilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

luând în considerare factorii determinanţi pentru buna desfăşurare a activităţii în sistemul sanitar, necesitatea implementării imediate a prevederilor legislaţiei europene la nivel naţional,

având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele adoptate de Uniunea Europeană,

precum şi consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ care asigură cadrul primar de transpunere pentru Directiva 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE,

luând în considerare că termenul prevăzut de Directiva 2013/55/UE pentru transpunerea actului european de către statele membre, respectiv 18 ianuarie 2016, a expirat şi faptul că la data de 22 martie 2016 Comisia Europeană a declanşat acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru (infringement), potrivit art. 258 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin Cauza nr. 2016/0228, iar autorităţile române şi-au asumat, la data de 23 mai 2016, prin adresa transmisă Comisiei Europene că vor adopta o ordonanţă de urgenţă pentru transpunerea actului european, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la sfârşitul lunii iunie 2016,

având în vedere că termenul iunie 2016 a expirat şi România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată, Comisia Europeană poate emite aviz motivat în Cauza nr. 2016/0228 în orice moment, iar în cazul în care autorităţile române nu se conformează în termen de 2 luni, instituţia europeană poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,

ţinând cont de vacanţa parlamentară şi de faptul că toate cauzele privind neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere sunt soluţionate cu celeritate, spre exemplu, Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, aşadar în mai puţin de 6 luni, iar potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii, precum cauzele C-191/95, Comisia/Germania, pct. 68; C-374/89, Comisia/Belgia, pct. 10; C-45/91, un stat membru nu poate invoca situaţiile interne pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiilor şi nerespectarea termenelor prevăzute de normele Uniunii,

în scopul evitării impunerii sancţiunilor pecuniare împotriva României conform art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene care accelerează mecanismul de impunere a sancţiunilor pecuniare în cazul în care Comisia Europeană, sesizând Curtea de Justiţie cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, consideră că statul membru nu şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă,

luând în considerare cea mai recentă Comunicare a Comisiei [nr. C(2015) 5511 final] din 5 august 2015 privind datele utilizate pentru calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care urmează să le propună Curţii de Justiţie, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor sunt, estimativ, în cazul României: suma forfetară minimă fixă de 1.855.000 euro. Plata unei sume forfetare are un puternic caracter disuasiv şi constă în plata unei sume de bani fixe, indiferent dacă statul membru s-a conformat după expirarea termenului acordat de Comisie prin avizul motivat, dar până la momentul analizării situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie sau nu s-a conformat până la analizarea situaţiei de fapt de către Curtea de Justiţie. Aceasta se bazează pe efectele pe care le-a produs acea încălcare asupra intereselor publice şi private, mai ales atunci când încălcarea a durat o perioadă lungă de timp de la data constatării ei, fără însă a constitui o reparare a posibilelor prejudicii cauzate prin acea conduită ilicită. De asemenea, la această sumă se pot adăuga penalităţile pe zile de întârziere, care pot varia între 2.237,8 şi 134.268 euro/zi, în cazul unei acţiuni potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere că toate aceste aspecte pot avea un impact major asupra bugetului de stat,

ţinând cont de cele constatate de Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 802/2009, potrivit căreia folosirea ordonanţelor de urgenţă pentru punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea europeană, în situaţia în care era iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie este pe deplin constituţională,

precum şi de cele statuate de Curtea Constituţională în Decizia nr. 1.622/2011, potrivit căreia pot fi folosite ordonanţele de urgenţă în situaţia în care este iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie, în cazul în care Comisia Europeană a emis un aviz motivat şi având în vedere faptul că România nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată de a transpune Directiva 2013/55/CE până la sfârşitul lunii iunie 2016, iar avizul motivat poate fi emis chiar în acest moment,

luând în considerare faptul că neluarea unor măsuri urgente pentru crearea unui cadru legal pentru clarificarea reglementării domeniului recunoaşterii calificărilor profesionale din domeniul sanitar ar conduce la imposibilitatea desfăşurării adecvate a activităţii în sistemul sanitar,

întrucât amânarea adoptării acestor măsuri în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale din sectorul sanitar poate conduce la neimplementarea în sistemul naţional a unor prevederi legale obligatorii la nivelul UE, precum şi restrângerea drepturilor de exercitare a profesiei pentru cetăţenii europeni şi pentru resortisanţii statelor terţe care doresc ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune luarea de măsuri în regim de urgenţă în vederea creării cadrului legal cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul sanitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 207.
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(2) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori de moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.

(3) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal avut la data promovării.

(6) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării.

(7) În cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii postliceale, care au dobândit gradul de principal în profilul specialităţii de bază şi, ulterior, au absolvit un program de pregătire pentru obţinerea specializării în unul din domeniile complementare acesteia, se încadrează în funcţia corespunzătoare noii specializări cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare aparţine profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei deţinute la acea dată.

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare aparţinând profilului specializării studiilor postliceale absolvite de asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează conform legii.

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical generalist, de asistent medical ori de moaşă cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de asistent medical, respectiv de moaşă."


 Download Adresa 1380 din 08.09.2016

line_sep

NOU - ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERA PRACTICA pentru anul 2017!!!

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI OAMGMAMR Galati !!!!Ordinul Asistenţilor Medicali Galaţi intensifică organizarea cursurilor EMC în perioada Septembrie - Noiembrie 2016, având în vedere că începând cu luna noiembrie 2016 se derulează la nivelul filialei activitatea de eliberare a Avizului anual - 2017 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moaşă.

Evaluarea creditelor EMC obţinute de asistenţii medicali începe, în acest an, mai devreme!

Filiala Galaţi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va elibera noile avize în perioada 1 noiembrie 2016 - 15 februarie 2017.

Pentru primirea noului aviz de liberă practică pentru anul 2017, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

- Poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017; ( Altfel se va elibera Avizul doar pe perioada acoperită de poliţa de mal praxis si contractul de munca !!!)
- Raportul per salariat din Revisal, semnat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora nu li se reţine lunar cotizaţia pe statul de plată);
- realizarea celor 30 credite aferente anului 2016 (ultima dată de efectuare a acestora este 30 noiembrie 2016 ).
- PLATA COTIZATIEI DE MEMBRU astfel:
- la zi, pentru cei cărora cotizaţia li se reţine lunar de către angajator pe statul de plată si se virează în contul OAMGMAMR Galaţi prin ordin bancar;
- Anticipat - pentru minim 6 luni = pentru primul semestru al anului 2017!

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se elibereaza numai pentru persoanele care exercită legal profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului, respectiv întreruperea activităţii profesionale! ( Avizul acoperă doar perioada în care există contract de muncă sau de voluntariat conf. Legii 78/2014, pe teritoriul judeţului Galaţi )

ATENTIE SI LA SPITALE = Adeverinţa de la angajator pentru asistenţii cu contract de muncă pe durată DETERMINATA!!!

Potrivit art. 29 al Programului National EMC, "asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008".

Hotărârea nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se suspendă dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni, li se suspendă calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate."


Potrivit noului Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, "obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei cu contract de muncă sau de voluntariat".

Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic "asistenţii medicali nevăzători"

Membrii filialei care nu se încadrează în termenul legal pentru efectuarea creditelor EMC (5 ianuarie 2016 - 1 decembrie 2016) vor putea recupera creditele restante în perioada ianuarie 2017 - februarie 2017, dar taxa de participare la cursurile organizate special în acest scop va fi dublă faţă de minimul stabilit prin hotărâre a Consiliului Naţional al OAMGMAMR, adică 100 de RON / curs RESTANT!!!!

BIROUL EXECUTIV AL OAMGMAMR GALATI

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 494 din 1 iulie 2016            În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia.

             Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României ( în toate ţările din afara graniţelor României ) Download HOTĂRÂRE Nr. 19/2016 din 12 mai 2016

line_sep

"Cadru metodologic privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către asistenţii medicali care nu au urmat studii universitare de licenţă"

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.2: Calitate în învăţământul superior
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/155/1.2/S/141134 Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

GHID DE BUNE PRACTICI


  Download  Date de contact ETS

  Download  Ghid de bune practici A2.6

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati 28.04.2015

  Download  Lista expertilor pe termen scurt selectati

  Download  Procedura Recunoastere Competente A2.4

  Download  Procedura Transformare Competente A2.5


line_sep

ANUNŢ - NOU!!!Programe de specializare organizate de către SNSPMPDSB:

1. Balneo-fizioterapie

2. Igienă şi sănătate publică

3. Laborator

4. Nutriţie şi dietetică

5. Radiologie - imagistică medicală

Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la Programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadraţi pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la Programul de specializare, pentru Anul de învăţământ 2016 - 2017 unităţile sanitare publice sau private, vor trimite prin e-mail ( asistentimed@snspms.ro,) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

1. Solicitarea din partea conducerii instituţiei, conţinând tabelul nominal cu asistenţii medicali, specializarea dorită, datele de contact ale instituţiei;

2. Dosarul de înscriere al fiecărui participant cu următoarele documente scanate:

- C.I./B.I;
- diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
- Certificatul de membru / Avizul anual de liberă practică - de la OAMGMAMR;
- adeverinţă de salariat;
- număr telefon , adresă e-mail.


În baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

- organizează grupe pe serii de pregătire şi pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
- repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
- afişează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanţii la program precum şi taxa de instruire;
- dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanţilor pe Centre universitare si afişarea lor pe site-ul şcolii.

Alte precizări:

- După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informaţii privind data si locaţia primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunţa orarul de curs.

- Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.

- Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

- Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

- Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 - 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .

- Copia după dovada plăţii se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mailasistentimed@snspms.ro

- Factura proformă pentru achitarea taxei se eliberează numai la cerere

- Unităţile sanitare care doresc factură proformă, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).

Dupa începerea cursului, cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă şcolii.

Pentru programele organizate in anul 2016, taxa de participare a fost de 1600 lei.

Bugetul de program pentru seria 2016-2017 se va intocmi dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tabelul cu asistenţii medicali generalişti şi/sau de pediatrie înscrişi la cursurile de specializare va fi trimis şi la Filiala OAMGMAMR Galaţi - Nr. Fax 0336802522 sau email: dana24art@gmail.com sau oammr.gl@gmail.com

line_sep

Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă
a asistenţilor medicali generalişti şi a moaşelor


Măsurile adoptate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind dezvoltarea profesională continuă


 Download Planul Naţional de Dezvoltare/Formare Profesională Continuă

line_sep

NOU!!! PROGRAMUL EMC - CURSURI EMC 2016!

Conform Hotarârii Consiliului Judeţean al OAMGMAMR Galaţi din 2015, În anul 2016, Conducerea filialei Galaţi a OAMGMAMR a hotărât Demararea Proiectului prin care se oferă un curs GRATUIT pe an membrilor filialei, curs susţinut financiar din fondurile Filialei Galaţi a OAMGMAMR!

NU BENEFICIAZĂ DE UN CURS GRATUIT în anul 2016:

- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe de credite EMC pentru anul 2015,
- Asistenţii medicali care au intrat în anul 2016 cu restanţe la plata cotizaţiei din anul 2015,

În cazul în care asistentul medical participă OBLIGATORIU la primul curs de educaţie medicală continuă de RCR în anul 2016 = cu taxa de 40 lei, va beneficia ulterior de un curs gratuit, achitat din fondurile OAMGMAMR Galati!!

- Un asistent medical nu poate participa de mai multe ori la acelaşi curs într-un an calendaristic;

- Pentru anul 2016 - un curs cu taxă achitată de către membrul OAMGMAMR Galaţi, efectuat la sediul filialei - costă 40 RON.

- Conform Hotărârii nr. 4/21.03.2014 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR nu se vor mai reporta începând cu anul 2016 pentru anul 2017 creditele acumulate în plus peste numărul obligatoriu de 30 credite EMC într-un an calendaristic 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016

Toate manifestările EMC sunt creditate de OAMGMAMR filiala GALATI!!!


- Programul pentru înscrieri cursuri: LUNI - orele 9:00-17:00, şi MARTI, MIERCURI, JOI - orele 9:00-15:00 = în limita locurilor disponibile


line_sep

ANUNT IMPORTANT!

Pentru facilitarea liberei circulaţii a asistenţilor medicali generalişti pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015, a prevăzut introducerea cardului profesional european (CPE), pentru asistenţii medicali generalişti, începând cu data de 18 ianuarie 2016.

Pentru obţinerea Cardului Profesional European persoanle interesate vor accesa adresa portalul Your Europe ("Europa Ta" - http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm/) la care vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritatile competente din fiecare Stat Membru ( http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=asistenti_medicali_generalisti).

Documentele în format electronic vor fi încarcate în profilul virtual al solicitantului, după conectarea la interfaţa publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma europeană a Comisiei Europene (ECAS - European Commission Authentification System).

La nivel naţional, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este autoritatea competentă de emitere şi, după caz, de eliberare a cardului profesional european pentru asistenţii medicali generalişti români, desemnată prin OUG nr. 144/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a cardului, începând cu data de 01 februarie 2016, OAMGMAMR, prin filialele sale, acordă consultanţă şi asistenţă în întocmirea dosarului electronic CPE, de către solicitanţi.

Taxa de emitere a Cardului Profesional European de către OAMGAMAMR este de 200 RON.

OAMGMAMR


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

Filiala GALAŢI a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a primit de la Ministerul Sănătăţii, Certificatele de Examen de Grad Principal pentru asistenţii medicali generalişti/moaşele şi asistenţii medicali de alte specialităţi, care au promovat examenul în sesiunea 2015.

Adeverinţele vor fi eliberate titularilor sau persoanelor împuternicite de către aceştia, prin procură scrisă de împuternicire. La ridicarea adeverinţei, pe borderoul original transmis, se va scrie seria, numărul cărţii de identitate şi semnătura titularului adeverinţei, respectiv datele de identificare şi semnătura persoanei împuternicite prin procură care va ridica documentul original.

Borderoul original cu semnături se va returna la OAMGMAMR Naţional până la data 30.04.2016 însoţit de adeverinţele şi de lista nominală a persoanelor care nu le-au ridicat până la această dată, urmând ca aceste adeverinţe să poată fi ridicate de la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios.

Adeverinţele neeliberate până la această dată trebuie să NU fie desprinse de cotor.

Înainte de eliberare, adeverinţele de grad principal trebuie verificate.
Dacă acestea conţin greşeli de redactare, se vor returna în original pentru a fi corectate, însoţite de o copie a cărţii de identitate a titularului şi de specificarea în scris a erorii constatate.

Eliberarea adeverinţelor de către OAMGMAMR GALAŢI va începe cu data de 12 ianuarie 2016, la SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, din Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD ) Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17.

Intrarea în clădire se va face sunând la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         153935 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!