Bine ati venit!

line_separator

Octombrie 2017
LMMJVSD
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

line_separator
line_separator


line_sep

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România

- Filiala Galați -

line_sep

OAMGMAMR Comisia Centrală de Examen grad principal
Sesiunea 2017

COMISIA LOCALĂ DE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL
Sesiunea 2017

În atenţia candidaţilor la Examenul de grad principal
Sesiunea 2017!!!


Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1044/2016, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaţilor care îndeplinesc condiţia de vechime /experienţă profesională de minim 5 ani până la data de 31.12.2017 inclusiv.

Precizăm că pentru înscrierea la examen candidaţii trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1044/2016.

Vă solicităm să aduceţi la cunoştinţa candidaţilor prezenta comunicare.

Vă mulţumim,

Daniela Artimof
Preşedinte Comisie Locală de Examen de grad principal
Sesiunea 2017


line_sep


În perioada 30.10 - 13.11.2017 Ministerul Sănătăţii organizează şi desfăşoară, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), examenul national pentru obţinerea specializărilor de Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Igienă şi sănătate publică şi Nutriţie şi dietetică de către asistenţii medicali generalişti şi de pediatrie care au participat la programele de pregătire organizate în acest sens în anul de învăţământ 2016-2017.

- taxa de participare la examen este de 160 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

 Download INFORMATII EXAMEN FINAL SPECIALIZARE RADIOLOGIE 2017


line_sep

ANUNŢ IMPORTANT
-
ELIBERAREA AVIZELOR DE LIBERĂ PRACTICĂ PENTRU ANUL 2018 !


Începând cu data de 01.11.2017 , OAMGMAMR filiala GALAŢI va derula activitatea de eliberare a Avizului anual pentru anul 2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical din specialităţile paraclinice/ moaşă licenţiată, în condiţiile legilor şi Hotărârilor in vigoare.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la sediul filialei a următoarelor documente:
- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabilă pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017), respectiv valoarea minimă a poliţei este:
a)10.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali din specialităţile paraclinice /moaşe care îşi exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi; Plafoanele pentru asigurările de malpraxis sunt aceleaşi - minim 10.000 euro pentru toţi asistenţii din SAJ, Unităţi de dializă, CREŞE, DGASPC, Clinici private de chirurgie, clinici de chirurgie buco-maxilo-facială şi alte clinici cu tehnici / investigaţii invazive;
b) 4.000 EURO pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, clinici private, Laboratoare private, clinici de imagistica private, clinici de balneofizioterapie private, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, etc;
c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali din FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS şi pentru asistenţii medicali de IGIENA şi SANATATE PUBLICA
- Extras din Revisal la zi (Raport per salariat) semnat, ştampilat şi datat de către angajator (eliberat în săptămâna în care se depune dosarul) - excepţie fac asistenţii medicali din unităţile sanitare care reţin si virează cotizaţia reţinută lunar pe statul de plată;
- numărul minim de 30 credite EMC realizat în anul 2017 din care 15 credite trebuie obţinute obligatoriu printr-un curs in specialitate.

Conform Programului National EMC si Metodologiei EMC aprobată de Consiliul Naţional al OAMGMAMR cursul de Resuscitare Cardio-Respiratorie este obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ( in primul an de activitate profesionala si obligatoriu o dată la fiecare 5 ani ) Se vor depune doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Galaţi, precum şi chitanţele de plata nominale ( individuale ) ale abonamentelor integrale la revista "Ars Medica", "Viaţa Medicală", Farmacist.ro, etc );
- dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul 2017 şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul 2018 - pentru cei cărora NU li se reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU se virează lunar în contul organizaţiei OAMGMAMR Galaţi.
- Certificatul de membru - în original - Numai pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare si vor depune o copie legalizată după diploma de studii;
- copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz;
- Adeverinţă de la angajator care atestă întreruperea de activitate (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.
- copie după actele care atestă alte schimbări;
- copie după Cartea de identitate ( dacă s-a schimbat in cursul anului 2017 cartea de identitate ) pe care se va nota numărul de telefon valabil si adresa de e-mail
NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune şi Certificatul A5 cu menţiunea "NORMAL PSIHIC şi CLINIC SĂNĂTOS = APT să profeseze ca asistent medical" (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.
Eliberarea Certificatelor de membru si a Avizelor de libera practica se va face in termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor numai titularului de drept sau unui împuternicit cu procura notariala, pe baza de semnătura.
Avizul anual de libera practică se va elibera numai daca sunt îndeplinite condiţiile conforme cu legislaţia in vigoare si cu Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Toate documentele depuse în copie vor avea menţiunea "conform cu originalul" şi semnătura titularului.
Orice modificare în Registrul Unic Naţional de evidenţa şi/sau pe Certificatul de membru al OAMGMAMR Se va face numai cu acte doveditoare.

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi


line_sep

ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016.

- Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

- Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalentă a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/ de asistență medicală/ de moașe; La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidaților cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România, în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- (i) experiența profesională cumulată de minimum 5 ani la data susținerii examenului, dobândită în condițiile legii în specialitatea atestată de titlul de calificare, indiferent de nivelul acestuia;

- (ii) experiența profesională dobândită în condițiile prevăzute la art. 19, alin.(2) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1044/2016 pentru asistenți medicali generaliști și pediatrie care au absolvit cursul de specializare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, și Certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul efectiv de lucru prestat;

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat;

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

- Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:
02.11.2017 - examen - asistenți medicali generaliști, surori medicale, oficianți medicali;

03.11.2017 - examen - asistenți medicali - alte specializări, altele decât asistenți medicali generaliști;

- Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017,
pentru toate specialitățile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

- Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

- Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

- Pe documentul de plată plătitorul va menționa "Suma de participare examen grad principal-2017"

- Tematica și bibliografia pentru examen:

 Download Asistent Medical Generalist

 Download Radiologie

 Download Medico - Social

 Download Igiena de cabinet stomatologic

 Download Obstetrica Ginecologie / Moasa

 Download Stomatologie

 Download Balneofizioterapie

 Download Laborator

 Download Nutritie si Dietetica

 Download Farmacie

 Download Igiena si Sanatate Publica


line_sep

Filiala Galati a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a definitivat agenda de cursuri pentru luna OCTOMBRIE 2017.


Inscrierea la cursul ales si achitarea lui se face anterior la sediul OAMGMAMR Galati sau la reprezentantii OAMGMAMR din spitale.


Data începerii cursului - Denumirea cursului

- 06.10.2017 - 08.10.2017 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie - Municipiul Tecuci

- 13.10.2017 - 15.10.2017 - Managementul antibioticoterapiei. Rezistenta la antibiotice. Greselile frecvente in practica antibioticoterapiei

- 17.10.2017 - 19.10.2017 - Resuscitarea Cardio - Respiratorie

- 27.10.2017 - 29.10.2017 - Comele - principiile de diagnostic si tratament. Abordarea in urgenta

Pentru mai multe detalii şi înscrieri sunaţi la sediul OAMGMAMR
Filiala Galaţi
Nr. Telefon: 0336/802521.


line_sep

NOU!!! - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar


Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar organizează cursuri de specializare pentru asistenţii medicali generalişti, asistenţii de pediatrie cu studii medii şi superioare din sistemul de sănătate public şi privat.

Programe de specializare organizate de CNDPDS

- Balneo-fizioterapie
- Igienă şi sănătate publică
- Laborator
- Nutriţie şi dietetică
- Radiologie - imagistică medicală

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali", vă aducem la cunoştinţă noile conditii de înscriere şi participare la programele de specializare, după cum urmează:

1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi pe posturi în specialitatea respectivă;

2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unităţi sanitare publice sau private şi autorităţi locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;

3. Participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încadraţi cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau finanţarea poate proveni din alte surse;

5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului şi în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;

6. Salariaţilor care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Înscrierea la noul program de specializare, pentru anul 2018, se realizează în perioada 01 august 2017 - 30 septembrie 2017, iar unităţile sanitare publice sau private interesate pot trimite solicitările pe adresa de e-mail: asistentimed@snspms.ro. Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , urmatoarele documente:

1. Solicitarea de inscriere va avea atasat urmatorul formular completat de institutia sanitara care solicita inscrierea angajatilor  (descarca formular) in urmatoarele doua forme:
-fisier EXCEL editabil,
-varianta semnata si apoi scanata in format JPG sau PDF.
2. Carte de identitate - copie
3. Adeverinta de salariat incadrat in specialitatea pt. care se solicita inscrierea

Dupa repartizarea participantilor pe centre de pregatire, tabelele nominale vor fi afisate pe acest site.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant se va depune la Filiala judeţeană OAMGMAMR Galati.

Dosarul va cuprinde următoarele documente în copie:

1. Diplomă sau certificat de absolvire care atestă specialitatea de asistent medical generalist sau de pediatrie;
2. Certificatul de membru OAMGMAMR şi Avizul anual de liberă practică;
3. Carte de identitate;
4. Dovada plăţii taxei de participare (taxa de participare/cursant va fi afişată pe site);

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
- contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
- CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
- CIF 26328134

Pentru factură se va contacta serviciu contabilitate la nr. 0212520425 (centrala) Factura se eliberează doar la cerere.

Durata programului este de aproximativ 6 luni, cursuri de zi.

Orarul cursului va fi comunicat cursanţilor de către responsabilul de curs la prima întalnire.

După repartizarea participanţilor pe centre de pregătire, tabelele nominale vor fi afişate pe site-ul instituţiei.

Vom reveni cu alte informatii, imediat ce le vom avea!

Daniela Artimof
Preşedinte OAMGMAMR Galaţi

line_sep

Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. FB 8.199 din 21.08.2017,
având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.


Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor şi competenţelor pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Specializările obţinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aflate în curs de derulare, se finalizează în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. -

Centrul de resurse umane în sănătate publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Florian-Dorel Bodog

Bucureşti, 21 august 2017.
Nr. 942.

NORME
de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali


 Download HOTĂRÂRE Nr. 942 din august 2017


line_sep

PROGRAMELE DE MASTER DIN CADRUL UMF CLUJ VALABILE SI PENTRU ASISTENTII MEDICALI GENERALISTI LICENTIATIMasterate - UMF CLUJ = Facultatea de Medicină - 2017 / 2018

În cadrul Facultăţii de Medicină CLUJ există un număr de 13 masterate, cu durata studiilor de 1 sau 2 ani.

- Asistenţă medicală specializată în anestezie

- Asistenţă medicală specializată în terapie intensivă

- Biostatistică şi bioinformatică

- Ecografie şi imagistică medicală comparată

- Farmacologie clinică şi reguli de bună practică medicală

- Masterat în nursingul asistenţei medicale de urgenţă a pacientului critic

- Medicină psihosomatică

- Optimizarea explorărilor imagistice secţionale morfologice şi funcţionale

- Sexologie

- Terapie intensivă pentru asistenţii medicali licenţiaţi

- Urmărirea nou născutului cu risc

- Studii avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală

- Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice

- Malpraxisul în practica medicală = PRIMUL PROGRAM DE MASTER DIN ROMANIA CU ACEASTA SPECIALIZARE


line_sep

ANUNŢ
În atenţia membrilor OAMGMAMR GALAŢI


Vă informăm că documentele solicitate de dumneavoastră se întocmesc şi se eliberează de către conducerea Filialei OAMGMAMR GALAŢI, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul instituţiei.

line_sep

HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali
EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 502 din 30 iunie 2017 Download HOTĂRÂRE Nr. 20/2017 din 19 mai 2017

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT

Vă anunţăm că SEDIUL NOU al OAMGMAMR Galaţi, este în Str. BRĂILEI nr. 31, nivelul 2, în Centrul de Afaceri ( fosta Sucursală a Băncii Raiffeisen, lângă Sucursala BRD )
Numerele de telefon şi fax sunt aceleaşi: 0336802521; 0336802522.

NEPI

Programul cu publicul se va desfăşura în zilele de marţi, miercuri, joi, de la ora 9 la ora 15, iar în ziua de luni de la ora 9 la ora 17. Vineri nu se va lucra cu publicul.

Programul cu publicul se va relua din data de 12 IANUARIE 2016, conform orarului de mai sus.

Pentru intrarea în clădire veţi suna la INTERFONUL situat lângă uşa exterioară de acces în clădire, unde scrie cu majuscule OAMGMAMR.
Şi vi se va deschide uşa din interiorul sediului ( ca la orice interfon de bloc).

Expedierea documentelor către OAMGMAMR GALAŢI se va face la noua adresa de mai sus.


line_sep

RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR OBŢINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmeşte şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Începând cu data de 17.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană a OAMGMAMR GALAŢI , la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaştere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Naţional, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanţi de la filiala judeţeană a OAMGMAMR la care aceştia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor judeţene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanţilor pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

Documentele necesare:

1. Descarcă  Download Cerere-tip

2. Descarcă  Download Model adeverinţă angajator

3. Descarcă documentele necesare pentru:

3.1.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienţă profesională

3.2.  Download Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care SE CERE experienţă profesională

3.3.  Download Alte titluri de calificare de asistent medical

3.4.  Download Titlul de calificare Moaşă - pentru care NU se cere experienţă profesională

3.5.  Download Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrică-Ginecologie OG pentru care SE CERE experienţă profesională


line_sep

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

ANUNŢ            În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

            În acest sens:

- până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

- în perioada 16.12. 2015 - 08.01.2016 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

- începând cu data de 11.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

line_sep

Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.


 Download Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008

line_sep

ANUNŢ IMPORTANT!


            Conducerea filialei OAMGMAMR Galaţi a hotărât iniţierea proiectului prin care se oferă un curs de Educaţie Medicală Continuă GRATUIT, în fiecare an, achitat din fondurile filialei pentru membrii săi, începând din anul 2016.

            La cursurile organizate fără taxă de înscriere, pot participa gratuit numai membrii filialei OAMGMAMR Galaţi, care sunt cu plata cotizaţiei de membru la zi şi care nu au restanţe în realizarea creditelor EMC din anul 2015 ( din anul precedent ).PREŞEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. - GALAŢI
Asist. Med. Princ. Licenţiat ARTIMOF DANIELA

line_sep

METODOLOGIE REATESTARE


În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competen?elor profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului naţional nr. 32/ 2009.

- http://www.oamr.ro/hotarare-nr-32-din-11-decembrie-2009-privind-aprobarea-metodologiei-de-reatestare-a-competentei-profesionale-a-asistentilor-medicali-generalisti-moaselor-si-a-asistentilor-medicali/

- DESCARCA METODOLOGIE REATESTARE

- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICAL GENERALIST
- TEMATICA REATESTARE - NUTRITIE-DIETETICA
- TEMATICA REATESTARE - LABORATOR
- TEMATICA REATESTARE - FARMACIE
- TEMATICA REATESTARE - BFKT
- TEMATICA REATESTARE - ASISTENT MEDICO SOCIAL
- TEMATICA REATESTARE - IGIENA SI SANATATE PUBLICA
- TEMATICA REATESTARE - RADIOLOGIE
- TEMATICA REATESTARE - OBSTETRICA- GINECOLOGIE


line_sep

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent


 Download  Descărcare Monitorul Oficial Nr. 928 din 19 decembrie 2014


line_sep

NORMELE DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂhttp://oammr-galati.ro/index.php?id=leg

line_sep

Site gazduit de Romarg.ro         162855 vizitatori  --© 2007 O.A.M.G.M.A.M.R. Galati--   Get Firefox!